Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o porušení práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade MUDr. Vladimír Gergel, s. r. o proti Slovenskej republike a skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.

​Sťažujúca sa spoločnosť namietala porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote v dôsledku neprimeranej dĺžky občianskoprávneho konania o žalobe, podanej v roku 2016 na Okresný súd Bratislava I, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku vydaného Všeobecným rozhodcovským súdom Slovenskej republiky. Spoločnosť sa obrátila aj na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý jej ústavnej sťažnosti v septembri 2020 vyhovel, okresnému súdu prikázal konať vo veci bez zbytočných prieťahov a priznal jej primerané finančné zadosťučinenie vo výške 500 eur. Sťažujúca sa spoločnosť považovala priznané odškodnenie za nedostatočné, preto sa následne obrátila na ESĽP.

ESĽP považoval nápravu poskytnutú sťažujúcej sa spoločnosti na domácej úrovni za nedostatočnú a poukázal na nízku sumu finančného odškodnenia, priznanú ústavným súdom. Do úvahy vzal, že konanie trvá už viac ako 4 a pol roka na jednom stupni a aj po náleze ústavného súdu stále nie je skončené. Dospel k záveru o porušení práva sťažujúcej sa spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru a priznal jej sumu 2 800 eur, pokrývajúcu akúkoľvek škodu, ktorá jej vznikla a sumu 250 eur, predstavujúcu náhradu nákladov a výdavkov vzniknutých v súvislosti s konaním. 

Zdroj: Európsky súd pre ľudské práva