Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v dvoch prípadoch týkajúcich sa práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v prípadoch  Volárová proti Slovenskej republike a Peter proti Slovenskej republike, v ktorých sa sťažovatelia sťažovali na neprimeranú dĺžku súdnych konaní. V prípade Volárová ESĽP sťažnosť odmietol, v prípade Peter skonštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote.

V prípade Volárová proti Slovenskej republikesťažovateľka namietala neprimeranú dĺžku konania o jej antidiskriminačnej žalobe na prvom stupni, ktoré trvalo od roku 2017, kedy sťažovateľka zažalovala svojho zamestnávateľa, do roku 2020, kedy okresný súd vyhlásil rozsudok vo veci samej. ESĽP na jednej strane vyjadril isté obavy z dĺžky namietaného konania, avšak zároveň poukázal na skutočnosť, že ústavný súd na základe sťažovateľkinej ústavnej sťažnosti dôkladne preskúmal osobitné okolnosti veci v súlade s kritériami vyplývajúcimi z judikatúry ESĽP. V zhode s ústavným súdom ESĽP konštatoval, že sťažovateľka značne prispela k prieťahom, ku ktorým v konaní došlo a dospel k záveru, že súd prvého stupňa postupoval v súlade s požiadavkou „primeranej lehoty“. ESĽP preto považoval sťažnosť na porušenie práva sťažovateľky na prejednanie veci v primeranej lehote za zjavne nepodloženú.
 

V prípade Peter proti Slovenskej republike sťažovateľ namietal porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote v dôsledku neprimeranej dĺžky občianskoprávneho konania o jeho žalobe o určenie neplatnosti zmluvy o záložnom práve k úveru, ktoré začalo v roku 2015 a právoplatne skončilo v roku 2021. ESĽP zistil, že konanie prebiehalo na prvom stupni viac ako 5 rokov. Po preskúmaní všetkých pokladov ESĽP nenašiel žiadnu skutočnosť alebo argument, ktoré by odôvodňovali takúto dĺžku konania, preto dospel k záveru o jej neprimeranosti a konštatoval porušenie práva sťažovateľa na prejednanie veci v primeranej lehote. ESĽP sťažovateľovi priznal 3 300 eur ako náhradu škody a nemajetkovej ujmy, ktoré mu vznikli v dôsledku porušenia jeho práva a tiež sumu 250 eur ako náhradu trov a výdavkov spojených s konaním.