Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na súkromie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade M. L. proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného života podľa článku 8 Dohovoru.

Prípad sa týkal sťažovateľkinho práva na súkromný a rodinný život a ochrany tohto práva v konaní na ochranu osobnosti, ktoré sťažovateľka iniciovala proti vydavateľom viacerých novín, ktoré uverejnili články o jej zosnulom synovi – katolíckom kňazovi. Sťažovateľka v podanej žalobe tvrdila, že články uverejnené v roku 2008, dva roky po smrti jej syna, obsahovali najmä nepodložené informácie a neinformovali objektívne o trestnom odsúdení jej syna v roku 1999 za trestný čin pohlavného zneužívania a trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže a v roku 2002 za trestný čin výtržníctva, ktoré boli zahladené. Tvrdenia obsiahnuté v napadnutých článkoch boli podľa nej nepravdivé. Úvahy o tom, že dôvodom samovraždy jej syna mohlo byť trestné stíhanie, predstavovali podľa nej neprimerané hodnotiace úsudky. Podľa jej názoru, napadnuté články boli formulované skôr ako senzácia a ich cieľom bolo zvýšiť predajnosť novín. Články podľa sťažovateľky zasiahli do práva na ochranu osobnosti jej syna, predovšetkým do jeho cti a dôstojnosti, ako aj jeho práva na súkromie, pretože obsahovali údaje o jeho súkromnom živote a navyše boli doplnené jeho fotografiou. Okrem toho sťažovateľka tvrdila, že články zasiahli aj do jej vlastného práva na ochranu osobnosti. Okresný súd Michalovce v máji 2012 vyhlásil rozsudok, ktorým žalovaným nariadil ospravedlniť sa sťažovateľke a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Krajský súd v Košiciach v septembri 2013 rozsudok okresného súdu zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Okresný súd následne vo februári 2014 vyhlásil nový rozsudok, ktorým žalobu zamietol a nariadil sťažovateľke zaplatiť žalovaným trovy konania. Krajský súd v júni 2015 potvrdil prvostupňový rozsudok vo výroku, ktorým bola žaloba zamietnutá a tento výrok nadobudol právoplatnosť. Sťažovateľka sa bezúspešne obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky a následne podala sťažnosť na ESĽP. Podľa článku 8 Dohovoru sa sťažovala, že zamietnutím jej žaloby vnútroštátnymi súdmi došlo k porušeniu jej práva na rešpektovanie súkromného života.

ESĽP vo svojom rozsudku podotkol, že syn sťažovateľky nebol známym verejným činiteľom, ani vysokým cirkevným hodnostárom. Aj keď sa na článok 8 Dohovoru nemožno odvolávať pri strate dobrej povesti, ktorá je predvídateľným dôsledkom spáchania trestného činu, ESĽP podotkol, že po uplynutí určitého časového obdobia majú odsúdené osoby záujem, aby už neboli konfrontované so svojimi činmi s cieľom ich opätovného začlenenia do spoločnosti. V tomto prípade ESĽP podotkol, že predmetné články boli uverejnené nielen niekoľko rokov po odsúdení sťažovateľkinho syna na podmienečný trest, ale aj po tom, ako boli tieto odsúdenia zahladené. ESĽP ďalej poznamenal, že články boli formulované ako senzácia a boli uverejnené na predných stranách a výraznými titulkami a v jednom prípade aj s fotografiami zosnulého syna sťažovateľky. ESĽP konštatoval, že tvrdenia bulvárnej tlače boli závažného charakteru a boli prezentované ako skutkové tvrdenia. Napriek zisteniu, že články sa opierali aj o iné zdroje než informácie z trestných spisov, vnútroštátne súdy nerozlišovali medzi skutkovými tvrdeniami a hodnotiacimi úsudkami. Mnohé vyhlásenia v článkoch boli predložené spôsobom, ktorý vyvolal dojem, že boli overené alebo potvrdené dôveryhodným zdrojom informácií. Vnútroštátne súdy ale nebrali do úvahy vyhýbavé odpovede novinárov a ich neschopnosť predložiť konkrétne dôkazy na podporu svojich tvrdení. Za týchto okolností ESĽP dospel k záveru, že vnútroštátne súdy nevykonali primerané posúdenie všetkých aspektov relevantných v tejto veci a dostupných dôkazov. Napriek tomu, že novinárom musí byť poskytnutá určitá miera zveličenia alebo dokonca provokácie, ESĽP potvrdil svoj názor, že ľahkomyseľné a neoverené vyhlásenia o súkromnom živote sťažovateľkinho syna je potrebné považovať za prekročenie hraníc zodpovednej žurnalistiky. ESĽP pripustil, že téma sexuálneho zneužívania duchovnými a postoj rímskokatolíckej cirkvi k nemu, bola predmetom verejného záujmu. Bol však presvedčený, že o predmetnej záležitosti bolo možné primerane informovať verejnosť prostriedkami, ktoré znamenali menší zásah do legitímnych záujmov sťažovateľkinho syna a uverejnenie ďalších informácií týkajúcich sa intímnej sféry jeho súkromného života a zverejnenie jeho fotografie nemožno odôvodniť žiadnym všeobecným záujmom. ESĽP teda konštatoval, že predmetné články, ktoré boli dosť provokatívne a senzačné, možno len ťažko považovať za články, ktoré prispeli k diskusii vo všeobecnom záujme. ESĽP konštatoval, že vnútroštátne súdy zlyhali pri dosiahnutí spravodlivej rovnováhy medzi právom sťažovateľky na rešpektovanie súkromného života a právom vydavateľov na slobodu prejavu. Preto došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru.

Čo sa týka spravodlivého zadosťučinenia, ESĽP priznal sťažovateľke 5 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 267 eur za náklady a výdavky.