Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Konalo sa judikatórne zasadnutie Obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Dnes 8. novembra 2023 sa na pôde Najvyššieho súdu konalo druhé judikatórne zasadnutie obchodnoprávneho kolégia v tomto roku. Zasadnutie pripravil zjednocovací senát príslušného kolégia Najvyššieho súdu.

V rámci dnešného judikatórneho zasadnutia predložil zjednocovací senát obchodnoprávneho kolégia spolu 19 rozhodnutí, z ktorých bola výrazná väčšina prijatá členkami Obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ako rozhodnutia, ktoré nadobudnú charakter ustálenej rozhodovacej praxe.
Prijaté rozhodnutia sa týkajú primárne procesných výziev súvisiacich s implementáciou súdnej mapy – kauzálna príslušnosť súdov v obchodnoprávnych veciach, funkčná príslušnosť súdov na konanie o odvolaní v obchodnoprávnych sporoch, príslušnosť pri postúpení sporu z upomínacieho súdu, kauzálna príslušnosť v priemyselnoprávnej agende, v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní a ďalšie rozhodnutia súvisiace s korporátnym právom a záväzkovým právom.