Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

​Lehota na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva sa skráti zo 6 na 4 mesiace

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dňa 1. augusta 2021 nadobudne účinnosť Protokol č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý dopĺňa preambulu Dohovoru a mení niektoré ustanovenia Dohovoru. Pre potenciálnych sťažovateľov je dôležitou zmenou skrátenie lehoty na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva zo 6 mesiacov na 4 mesiace (lehota plynie odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie). Podľa prechodných ustanovení bude táto zmena platiť po uplynutí 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Protokolu č. 15.

Mení sa aj podmienka prijateľnosti, uvedená v článku 35 ods. 3 písm. b) Dohovoru, a to odstránením časti ustanovenia, ktoré podľa doterajšieho znenia bránilo Súdu odmietnuť sťažnosť z dôvodu neutrpenia podstatnej ujmy, ak prípad nebol riadne preskúmaný vnútroštátnym súdom. Podľa ďalších zmien strany sporu už nebudú mať možnosť vzniesť námietku proti postúpeniu právomoci komorou v prospech veľkej komory. Vekové obmedzenie pre sudcov sa nahrádza podmienkou, že kandidáti na post sudcu musia mať menej ako 65 rokov ku dňu, ku ktorému Parlamentné zhromaždenie požiadalo o zoznam troch kandidátov.

Protokol č. 15 možno nájsť na internetovej stránke Euró
pskeho súdu pre ľudské práva:  https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf