Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Meníme Trestný zákon: K slabším miernejší, k silnejším prísnejší

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predkladá do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. Predložený návrh znamená prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes vo veľkej miere postavený na tom, že vždy je na mieste uloženie trestu odňatia slobody. Sme presvedčení, že v tomto sme sa ako spoločnosť už posunuli ďalej a je čas pozrieť sa iným spôsobom aj na sankcie, ktoré sú v trestnom práve. Prichádzame preto s komplexným prehodnotením nastavenia trestných sadzieb podľa princípu „K slabším nech sme miernejší, k silnejším nech sme prísnejší“.

Novela Trestného zákona obsahuje viacero zásadných zmien, ku ktorým sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, či už je to podpora pri presadzovaní alternatívnych trestov, ochrana pred šírením dezinformácií, prísnejšie postihovanie environmentálnej trestnej činnosti. Rovnako prináša aj komplexnú úpravu vo vzťahu k drogovým trestným činom. Ale reaguje aj na aktuálnu situáciu, a to zavedením nových trestných činov ako sú napríklad podnecovanie vzbudzujúce nenávisť pre výkon povolania, či šírenie nepravdivej informácie.
 

Prehľad najpodstatnejších zmien v Trestnom zákone:

 • Komplexná úprava drogových trestných činov, vrátane určovania množstva na účely kvalifikácie skutku a zmiernenie trestnoprávnych dopadov na užívateľov drog

Neprimerané tresty odňatia slobody ukladané užívateľom drog v zmysle platnej úpravy  nás opätovne viedli k prehodnoteniu nastavenia drogovej trestnej legislatívy. Je potrebné zdôrazniť, že držba akéhokoľvek množstva drogy ostáva naďalej protiprávnym konaním. Teda návrhom nedochádza k dekriminalizácii, či legalizácii drog. Cieľom návrhu je odlíšiť postihovanie užívateľov drog od prísnejšieho postihovania dílerov drog.  

V návrhu zákona odstraňujeme vágny pojem „pre vlastnú potrebu“ a „obvyklá jednorazová dávka drogy“. Naopak, ustanovujeme presné množstvá drog, od ktorých sa následne odvíja aj trestnosť daného skutku.

Osobitne reagujeme na najčastejšie páchaný drogový delikt, prechovávanie  marihuany v množstve do 1 gramu, (po novom tzv. nepatrné množstvo marihuany), pri ktorom  by sa už neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov nespojených s odňatím slobody. Účelom návrhu v tejto časti je minimalizovať negatívne dopady na spoločenské uplatnenie spravidla mladistvých prvopáchateľov spôsobené okrem iného aj viacročným zápisom v registri trestov.

 • Rozšírenie osobitného motívu  nenávisti voči určitým skupinám obyvateľstva a nový osobitný motív – „Pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie“ a nový trestný čin – „Podnecovanie vzbudzujúce nenávisť“

Reagujeme na aktuálny nárast útokov voči lekárskemu personálu, učiteľom, bezpečnostným zložkám, novinárom, ale aj zamestnancom podnikov poskytujúcich tovary a služby potrebné pre každodenný život. Medzi osobitné motívy spáchania trestného činu zaraďujeme aj spáchanie trestného činu pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie. Spáchanie trestného činu z osobitného motívu zvyšuje trestnú sadzbu. Zároveň navrhujeme aj nový trestný čin, ktorý reaguje na podnecovanie nenávisti a stupňujúce sa útoky, vzhľadom na to, že narastá nebezpečnosť týchto prejavov a môžu vyústiť do niečoho oveľa vážnejšieho.  

 • Úprava trestných činov súvisiacich so šírením dezinformácií, nový trestný čin „Šírenie nepravdivej informácie“

Reagujeme aj na čoraz väčší počet výroby a šírenia nepravdivých informácií, ktoré sa v tomto období vyrábajú a šíria najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a ktoré sú svojím dopadom spôsobilé ohroziť životy a zdravie ľudí. Navrhujeme vytvoriť novú skutkovú podstatu trestného činu šírenia nepravdivej informácie. Trestným činom bude výroba alebo rozširovanie vedome nepravdivej informácie, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu. 

 • Úprava trestného činu znásilnenia

Reagujeme na požiadavky odbornej verejnosti upraviť koncept trestných činov sexuálneho násilia, aby postihovali sexuálny styk akéhokoľvek druhu, ktorý je vykonaný bez súhlasu zúčastnenej osoby. Navrhovaná úprava je inšpirovaná Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Sexuálny styk by mal za každých okolností prebiehať dobrovoľne.  Súčasný koncept Trestného zákona vyžadujúci použitie priameho násilia alebo hrozby bezprostredným násilím túto požiadavku nenapĺňa.

 • Komplexná úprava alternatívnych trestov ako aj úprava pri ukladaní primeraných obmedzení a povinností

Trestný zákon je v súčasnosti nastavený tak, že v zásade predpokladá uloženie trestu odňatia slobody. Využívanie alternatívnych trestov u nás stále zaostáva. Máme za to, že uloženie alternatívneho trestu vytvára v porovnaní s trestom odňatia slobody síce zvýšené nároky na zabezpečenie jeho efektívneho výkonu a kontroly, na druhej strane však vytvára štátu nepochybne adresnejšie možnosti individualizovať ukladaný trest na konkrétneho páchateľa a tým ho viesť efektívnejšie a lacnejšie k jeho náprave.  V  záujme väčšej vymožiteľnosti dodržiavania týchto trestov preto zavádzame sankciu za ich nedodržiavanie, ktorou je tzv. náhradný trest odňatia slobody. Súd rovno pri ukladaní alternatívneho trestu, povinností a obmedzení uloží aj náhradný trest odňatia slobody, čím sa zvyšuje aj právna istota odsúdeného, ktorý bude už pri odsúdení vedieť následok nedodržiavania podmienok alternatívneho trestu.

 • Zlepšujeme vymožiteľnosť náhrady škody poškodeného  

Nastavujeme jasnejšie pravidlá, aby sa poškodený skôr dostal k náhrade škody, ktorá mu bola spôsobená. Poškodený musel častokrát čakať až do posledného dňa skúšobnej doby, či mu podmienečne odsúdený škodu uhradí, a to aj v prípadoch, kde páchateľ mal tieto prostriedky k dispozíciI už skôr. Po novom súd pri ukladaní trestu uloží odsúdenému aj konkrétnu lehotu, v ktorej je povinný nahradiť poškodenému škodu, či zameškané výživné a poškodený tak nebude musieť čakať celú skúšobnú dobu, ktorá je niekoľkoročná, kým mu bude škoda nahradená. Ak odsúdený v podmienke alebo s uloženým alternatívnym trestom túto lehotu nedodrží, pôjde do výkonu trestu.  

 • Zvýšenie hranice malej škody na 500 € a pomerne aj ostatných rozsahov škody

Uvedená zmena bola požiadavkou od asi všetkých subjektov, ktoré sme v súvislosti s prípravou novely Trestného zákona oslovili, či už to bola Generálna prokuratúra, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská advokátska komora, Najvyšší súd SR,... Od prijatia Trestného zákona v roku 2005 sa fakticky výška škody nemenila. Nezohľadňovala infláciu, ani ekonomický vývoj v krajine. Od výšky škody sa pritom odvíja trestnosť spáchaného trestného činu, a teda aj uložený trest. Prvýkrát od prijatia Trestného zákona zvyšujeme hranicu malej škody z pôvodných 266 € na 500 €, čo stále nedosahuje ani minimálnu mzdu. Zavádza sa tiež nová kategória škody - škoda  mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej hranica je najmenej 1 000 000 €, ktorá nachádza svoje využitie najmä pri daňových trestných činoch a trestných činoch proti životnému prostrediu, ktoré sú nezriedka páchané v tomto rozsahu. Súčasne sa pri väčšine daňových trestných činoch hranica trestnosti posúva na hodnotu väčšej škody, aby sme zbytočne nekriminalizovali malých a stredných podnikateľov v prípadoch, kde je postačujúci postih daňového úradu.

 • Trestný čin nekalej likvidácie nahrádzame trestným činom „Nekalé korporátne praktiky“

Doterajšia úprava bola neefektívna, preto navrhujeme zmeny, ktoré umožnia účinne postihovať konania spočívajúce v špekulatívnom prevode obchodných podielov v obchodných spoločnostiach na tzv. „biele kone“ alebo ich ustanovenia do štatutárnych orgánov obchodných spoločností. 

 • Rozsiahla úprava daňových trestných činov, sprísnenie podmienok pre uplatnenie účinnej ľútosti

Jednou z podstatných zmien v tejto časti je, že skracujeme čas, dokedy možno využiť tzv. účinnú ľútosť a dodatočne zaplatiť splatnú daň, jej príslušenstvo alebo poistné, a to na 60 dní od právoplatnosti vznesenia obvinenia. Skoncujeme tak s nežiadúcim javom, že k zaplateniu dochádza páchateľom špekulatívne až potom, čo prebehne celé nákladné a náročné vyšetrovanie s jasným záverom preukázania spáchania trestného činu. Navrhovanou zmenou tak sledujeme aj šetrenie prostriedkov štátu a kapacít orgánov činných v trestnom konaní. Účinnú ľútosť bude zároveň po novom možné uplatniť len do výšky škody nepresahujúcej 250-tis. €. Pri páchaní daňovej trestnej činnosti budú páchatelia automaticky vystavení trestnému stíhaniu bez možnosti zániku trestnosti uplatnením účinnej ľútosti. Účinnú ľútosť nebude možné uplatniť ani v prípadoch, ak ju už využili v minulosti, alebo boli za takéto konanie odsúdení. 

 • Prepracovanie skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu, ich jednotné naviazanie na rozsah trestného činu, úprava definície takéhoto rozsahu trestného činu a posun hranice trestnosti na väčšiu škodu

Pri trestných činoch proti životnému prostrediu výrazne zvyšujeme trestnú sadzbu hlavne tam, kde je následkom vplyv na životné prostredie, pretože poškodenie životného prostredia má citeľné negatívne dopady na zdravie širokej skupiny ľudí. Návrhom zákona zároveň dochádza k prehodnoteniu a precizovaniu viacerých skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu.

 • Úprava trestných činov korupcie

Upravujeme skutkovú podstatu trestného činu korupcie tak, aby bola v praxi aplikovateľná na všetky korupčné prípady a nedochádzalo k poburujúcim a nežiadúcim únikom spravodlivosti len pre niektoré problematické pojmy alebo znaky, ktoré súčasné znenie obsahuje. Sprísňujeme zároveň volebnú korupciu a upravujeme aj jej formuláciu, keďže prax ukázala, že skutková podstata nepokrýva veľmi časté a závažné prípady, kedy niekto zoberie úplatok vo vyššej sume za to, že vybaví, aby väčšie množstvo osôb volilo určitého kandidáta. To znamená, že zoberie úplatok za to, že nie on, ale iné osoby budú určitým spôsobom voliť. Preto skutkovú podstatu uvedeného trestného činu dopĺňame o prípady, kedy niekto žiada, alebo príjme úplatok za to, že zabezpečí, aby iné osoby určitým spôsobom volili, či hlasovali.

 • Vyberajú sa skutkové podstaty, pri ktorých súd nebude môcť uložiť trest odňatia slobody

Návrhom zákona sa upúšťa od trestu odňatia slobody ako univerzálneho trestu a za vybrané trestné činy bude môcť súd ukladať iba tresty nespojené s odňatím slobody (napr. držba marihuany v nepatrnom množstve, ohováranie).

 • Zvýšenie trestných sadzieb pri vybraných trestných činoch

Pri vybraných trestných činoch navrhujeme s ohľadom na ich spoločenské dopady zvýšiť trestné sadzby (napr. Zavinený úpadok, Poškodzovanie veriteľa, Zvýhodňovanie veriteľa, Poškodzovanie a znehodnocovanie národnej kultúrnej pamiatky, Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, Volebná korupcia, Násilie proti skupine obyvateľov, Nebezpečné vyhrážanie, Nebezpečné prenasledovanie, ublíženie na zdraví na chránenej osobe).

 • Nové trestné činy

Zavádzame nové trestné činy, napr. Využívanie služieb obete obchodovania s ľuďmi, Výroba a držba prostriedkov určených na prekonanie zabezpečenia, Nekalé korporátne praktiky, Porušovanie ochrany zvierat,  Šírenie inváznych nepôvodných druhov, Poškodzovanie spravodajských záujmov, Porušovanie ochrany oznamovateľa, Podnecovanie vzbudzujúce nenávisť pri výkone povolania, Šírenie nepravdivej informácie, Účasť detí v ozbrojených konfliktoch.

 • Dosah na právoplatne odsúdených

Nakoľko návrhom dochádza aj k výrazným zmenám Trestného zákona, ktoré majú vplyv na samotnú právnu kvalifikáciu trestného činu ako zločinu či prečinu, či na trestnú sadzbu, navrhujeme všeobecný rýchly a jednoduchý mechanizmus, ktorý by tieto zmeny zohľadňoval aj u právoplatne odsúdených osôb. Sme toho názoru, že neskoršia zmena zákona, ktorá je priaznivejšia pre odsúdených, nemá vytvárať dualizmus postihovania tých istých konaní v závislosti od toho, či boli odsúdení pred účinnosťou novely alebo po jej účinnosti. Obzvlášť citeľné by to bolo napr. v prípadoch mladých ľudí pristihnutých s malým množstvom marihuany, ktorí by po účinnosti novely mohli byť potrestaní aj trestom nespojeným s odňatím slobody, ale odsúdení pred účinnosťou novely by zostali „sedieť“ dlhé tresty, ktoré presahujú často sedem aj desať rokov. 

Účinnosť zákona navrhujeme od 1. júna 2022.

Celý návrh Trestného zákona v MPK je dostupný na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744