Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Ministerstvo spravodlivosti podporilo zavedenie nového trestného činu nebezpečného obťažovania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti podporilo poslaneckú novelu, ktorou sa dopĺňa Trestný  zákon o novú skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného obťažovania a odporučilo vláde na dnešnom rokovaní odsúhlasiť tento poslanecký návrh. Nový trestný čin postihuje najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany, ktorá sa stala fenoménom dnešnej doby a kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete.

​Vo všeobecnosti kybernetická šikana predstavuje špecifický druh šikany, realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, pričom páchateľ má k dispozícii nový nástroj na ubližovanie, ktorým je virtuálna realita. Obeťou šikanovania sú v súčasnej dobe neplnoleté osoby, osoby blízke veku mladistvých, ale aj dospelé osoby. Vo všeobecnosti sa šikanovanie vyznačuje znakom opakovaného a trvajúceho konania s úmyslom škodiť druhému ponižovaním, obťažovaním, vystupovaním v mene obete, vylučovaním zo skupiny s preukázateľným dopadom na obeť a zverejnením prejavov osobnej povahy obete vo virtuálnom priestore, resp. internete. Navrhovaný trestný čin má ambíciu postihovať tieto druhy konaní, ktorými súčasne musí dôjsť aj k podstatnému zhoršeniu kvality života obete. Doplnenie Trestného zákona je vyjadrením reakcie na zmeny v spoločnosti ako takej, a to predovšetkým na presúvanie aktivít a „života“ do digitálneho priestoru.
 
 
Navrhované doplnenie právnej úpravy považujeme za účelné a dôvodné, nakoľko máme za to, že nový trestný čin vecne patrí medzi trestné činy proti iným právam a slobodám a súčasne je povinnosťou štátu reagovať na nový druh šikany, realizovaný páchateľom prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, ktorý je v podstate neobmedzeným nástrojom na ubližovanie cez online priestor, a to zavedením osobitnej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného obťažovania.