Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Možno žiadať o dotácie na projekty v oblasti ľudských práv

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Žiadosti možno podať do 15. februára 2021. Celkový objem peňazí, ktoré sa rozdelia na projekty, je 769 500 eur, pričom najnižšia možná výška jednej žiadosti o dotáciu je 5-tisíc eur a najvyššia možná výška je 50-tisíc eur. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že dokáže dať na projekt z vlastných zdrojov 5 percent z celkového rozpočtu projektu.

Dotáciu možno poskytnúť na posilnenie vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd; podporu aktívnej občianskej spoločnosti; podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania; podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže; podporu vzdelávania a školenia; zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín; poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc; analytickú, expertnú a edičnú činnosť; podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd; zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd; výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie; podporu spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie; zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mladých, prejavov extrémizmu, vrátane jeho príčin z minulosti a aktualizačných zdrojov v podobe hoaxov či fake-news; projekty zamerané na ochranu, podporu a pomoc zraniteľným skupinám a obetiam trestných činov. 

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec či vyšší územný celok; občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, právnické osoby, nezisková organizácia, neinvestičný fond, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré majú sídlo na území SR, medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky; rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec; či fyzickým osobám nad 18 rokov s trvalým pobytom v SR a podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území SR.

Projekty vyhodnocuje komisia, ktorej zloženie bude zverejnené po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí. Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každú žiadosť jednotlivo. Hodnotí pritom celkovú účelnosť, komplexnosť a kvalitu projektu, prepojenie na prioritu výzvy, cieľové skupiny a dosah na verejnosť, realizáciu projektu, udržateľnosť a publicitu ako aj rozpočet a efektívnosť. Súčasťou procesu hodnotenia je ústna prezentácia projektu žiadateľom pred komisiou. 

Podrobnosti o výzve, ako aj manuál na predkladanie žiadostí, vzor formulára a ďalšie bližšie informácie nájdete TU​