Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Na Slovensku sa posilňuje restoratívna justícia. Pilotný projekt má podobu prelomového návrhu novely Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava, 18. apríla 2023 – Ministerstvo spravodlivosti SR presadzuje do praxe princípy restoratívnej justície a podporuje alternatívne riešenia sporov aj v civilnej oblasti. Ide o dôležité priority rezortu, ktoré sa realizujú aj v rámci projektu Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike.

Najvýznamnejším úspechom v tejto oblasti je vypracovanie rozsiahlej a prelomovej novely Trestného zákona, ktorá mení trestnú politiku podľa princípov restoratívnej justície a približuje ju viac ku koreňom európskej právnej tradície. „Návrh zákona bol predložený do Národnej rady SR a zatiaľ mu bola vyjadrená široká politická podpora. Ak zákon bude schválený, tak budeme môcť s hrdosťou povedať, že v oblasti restoratívnej justície sme konečne prešli od slov k činom,“ povedal minister spravodlivosti Viliam Karas. V trestnej oblasti sa ukazuje ako problém nielen platná legislatíva, ale aj nedostatok probačných a mediačných úradníkov. „Porovnaním s inými štátmi EU sme dospeli k tomu, že jeden probačný úradník by mal mať ideálne na starosti v priemere 50 živých prípadov. Stav v podmienkach Slovenskej republiky k 1. januáru 2023 bol v priemere až 166 prípadov,“ priblížil Vladimír Cehlár, riaditeľ Sekcie restoratívnej justície a probácie.

Výsledky projektu

Ministerstvo v rámci projektu zrealizovalo vzdelávanie so zameraním na restoratívnu justíciu vo všetkých ôsmich krajoch. Vzdelávania sa zúčastnilo až 99 sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov. V rámci Krajského súdu Žilina (na siedmich okresných súdoch) sa následne uskutočnilo pilotné overovanie jednotlivých modulov efektívneho využívania restoratívnych programov. V čase realizovania projektu (roky 2021 a 2022) zaevidovali 727 prípadov podnetov a žiadostí na mediáciu v trestných veciach. Pre porovnanie, v tom istom čase stav s inými krajmi, kde sa projekt nerealizoval: Prešovský kraj 420 prípadov, Košický kraj 391 prípadov, Banskobystrický kraj 150 prípadov a ostatné kraje menej ako 100. Výsledok pilotného testovania na Krajskom súde v Žiline hodnotí MS SR pozitívne: „Poznatky z aplikačnej praxe a výstupy zo zrealizovaných 57 supervízii sme priebežne implementovali do návrhu novely Trestného zákona. V projekte boli štyria špecialisti pre mediáciu v trestných veciach a jeden probačný a mediačný úradník. Tento tím piatich odborníkov zrealizoval všetkých 727 mediácii. Všetky nastavené moduly v rámci kraja sa osvedčili a je možné ich aplikovať aj v rámci iných krajských súdov,“ dodal V. Celhár

Riešenie civilných sporov (kvalitné právne poradenstvo a mediácia)

Alternatívny spôsob riešenia sporov sa ukazuje ako účinný aj v oblasti civilného práva. Vedenie klasickej sporovej agendy, malo byť až tým posledným východiskom, keď zlyhá všetko ostatné. Najlepšia prevencia pred vedením komplikovaných sporov pred všeobecnými súdmi je dobrý prístup už pri riadnom odbornom poskytovaní právnych služieb advokátmi. Ďalej sú to rozličné nástroje rozhodcovského konania, ale aj špecifickej oblasti civilnej mediácie. Práve na oblasť civilnej mediácie sa zameral aj zmieňovaný projekt, do ktorého sa zapojili sudcovia a sudkyne z 25 okresných súdov. Mediáciu aktívne odporúčali sudcovia z 22 okresných súdoch vo všetkých krajoch a mediáciu ako takú odporučilo aspoň v jednom prípade viac ako 60 sudcov a vyšších súdnych úradníkov. „Na mediáciu bolo celkovo odporučených 196 prípadov. V takmer polovici z tých, v ktorých mediácia aj začala, bola uzatvorená dohoda alebo čiastková dohoda,“ vysvetlila Beata Swanová, odborná garantka projektu civilnej časti.

Operačný program Efektívna verejná správa

Projekt Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike je súčasťou operačného programu Efektívna verejná správa a je podporený z Európskeho sociálneho fondu.