Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

​Nové opatrenia na lepšiu vymáhateľnosť práva

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uloženú povinnosť týkajúcu sa nepeňažných plnení. Opatrenie by do budúcnosti mohlo pomôcť aj v takých prípadoch, ako bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či v prípadoch stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené a napriek tomu naďalej stoja. Takéto ignorovanie súdneho rozhodnutia môže po novom vyjsť previnilca až 30-tis.€, alebo príde o vodičský preukaz, prípadne mu zablokujú a znemožnia používať jeho veci. Účinnosť predkladaného návrhu zákona predpokladáme po Novom roku.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala zlepšiť prístup k spravodlivosti tým, že sa osobitne zameria aj na zlepšenie vymáhateľnosti nárokov. Ministerstvo spravodlivosti plánuje už v najbližších dňoch predložiť do medzirezortného pripomienkovania návrh zákona, ktorého cieľom je zefektívniť a zrýchliť vymáhateľnosť nárokov v exekučných konaniach vedených najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia. Na tento účel navrhujeme zaviesť nové donucovacie opatrenia, ktoré bude môcť súdny exekútor použiť v exekučnom konaní, aby vynútil splnenie uloženej povinnosti. Pripravovaný návrh zákona počíta so zavedením troch základných donucovacích opatrení: peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci. Výber opatrenia bude na rozhodnutí exekútora. Zákon však stanovuje, že má byť primerané k vymáhanej povinnosti a tiež, že opatrenia nemôžu byť uložené popri sebe. 

 Možnosť uložiť peňažnú pokutu pozná zákon už aj dnes. Ukázalo sa však, že jej výška nebola motivujúca. Peňažnú pokutu ako donucovacie opatrenie bude preto po novom možné uložiť až do výšky 30-tis.€. Pri právnickej osobe navrhujeme peňažnú pokutu až do výšky 10% jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Donucovacie opatrenie pri právnickej osobe by malo byť tiež možné uložiť aj členom jej štatutárneho orgánu.

 Rovnako už aj dnes je možné zadržať vodičský preukaz pri výkone exekúcie pri výživnom. Zadržanie vodičského preukazu a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by v zmysle návrhu bolo možné uložiť, ak príjmy osoby, ktorej má byť donucovacie opatrenie uložené, nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu alebo užívaním danej veci (teda aby napríklad taxikár neprišiel o vodičský preukaz, alebo aby nemal na taxíku „papuču“). 
 

Zadržanie vodičského preukazu a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by podľa návrhu malo trvať najviac šesť mesiacov. Ak dôjde k splneniu povinnosti, pre nesplnenie ktorej boli tieto donucovacie opatrenia použité, exekútor sa musí okamžite postarať o to, aby sa donucovacie opatrenie prestalo vykonávať. Exekútor zruší výkon donucovacieho opatrenia aj v prípade, ak neviedlo k splneniu povinnosti. Zrušenie donucovacieho opatrenia však nebráni uloženiu iného donucovacieho opatrenia alebo uloženiu rovnakého donucovacieho opatrenia v inom rozsahu.

 Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou
 

Ďalším významným opatrením pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti, ktoré v rámci predkladanej novely Civilného mimosporového poriadku navrhujeme, je prenesenie rozhodovania o vydržaní z notárov na súdy. 

 Prípadov, kedy prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom často ani netušili, je známych viacero, mnohé z nich boli aj medializované. Preto sme sa rozhodli preniesť túto právomoc na súd a zaviesť nové civilné mimosporové konanie, konanie o potvrdení vydržania, ktorého základnou úlohou bude zabezpečiť efektívne a relatívne rýchle potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo potvrdenie vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Novinkou bude aj povinnosť zverejniť informácie o tom, že niekto chce niečo vydržať. Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania nebráni tretím osobám, aby sa domáhali žalobou ochrany svojho vecného práva na príslušnom súde.