Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela Autorského zákona vyhlásená v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-lex.sk

BRATISLAVA. Dňa 16. marca 2022 bol pod číslom 71/2022 Z. z. v Zbierke zákonov uverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Cieľom publikovaného zákona je podľa predkladacej správy najmä:

 • transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej Únie (2019/790, 2019/789) a v zmysle ustanovení týchto smerníc:
 • zaviesť nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom,
 • rozšíriť a doplniť ustanovenia k existujúcej úprave obchodne nedostupných diel a na to nadväzujúcej problematiky uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv,
 • vytvoriť nové právo súvisiace s autorským právom pre vydavateľov periodík so všetkými príslušnými náležitosťami daného práva,
 • zaviesť nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a upraviť ich zodpovednosť pri použití autorskoprávne chráneného obsahu,
 • spresniť problematiku zmlúv a vzťahov medzi nositeľmi práv a používateľmi, vrátane vzťahov s organizáciami kolektívnej správy,
 • prispieť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí vhodným nastavením práv a povinností na jednej strane, ako aj doplnením ďalších možností použitia predmetov ochrany a udeľovania licencií na druhej strane,
 • vymedziť niekoľko nových nástrojov na zlepšenie transparentnosti,
 • zdôrazniť možnosť využívania alternatívnych metód riešenia sporov,
 • uľahčiť cezhraničné poskytovanie doplnkových on-line služieb,
 • zaviesť zásadu krajiny pôvodu vo vzťahu k doplnkovým on-line službám vysielania prostredníctvom už existujúcich zmluvných mechanizmov a inštitútov obsiahnutých v Autorskom zákone,
 • zohľadniť nové metódy retransmisie, vrátane retransmisie cez internet v spravovanom prostredí, a rozšíriť povinnú kolektívnu správu práv na tieto ďalšie spôsoby retransmisie,
 • nastaviť vysporiadanie práv v prípade prenosu programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu,
 • upraviť určité definície autorskoprávnych spôsobov použitia (napr. verejného prenosu, retransmisie),
 • primerane novelizovať ustanovenia o spôsoboch použitia, ku ktorým možno uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy, ako aj ustanovenia o povinne kolektívne spravovaných právach.

Zákon nadobudne účinnosť 25. marca. Minulý rok prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním v procese LP/2021/532, kde je k dispozícii aj jeho sprievodná dokumentácia.