Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela zákona o európskom zatýkacom rozkaze v MPK do 6. 10. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona bol vypracovaný ako reakcia na odôvodnené stanovisko v konaní o porušení povinnosti INFR(2021)2240. Toto konanie o porušení povinnosti je voči Slovenskej republike vedené pre neúplnú a nesprávnu transpozíciu rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi zmeneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní.

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť súlad s rámcovým rozhodnutím 2002/584/SVV. Slovenská republika sa formálne zaviazala, že prijatím navrhovaných legislatívnych zmien, ktoré odstránia výhrady Európskej komisie vo vzťahu k ustanoveniam, bude zabezpečená úplná a riadna transpozícia rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 6.10.2023 v procese LP/2023/560. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.