Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK do 21. 11. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy) predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť fakultatívnosť konceptu odborného garanta vo verejnom obstarávaní.

Využívanie odborného garanta na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní by malo byť v diskrečnej právomoci každého verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 8 zákona, ktorí sa budú môcť ad hoc rozhodnúť, či konkrétne verejné obstarávanie, napr. z dôvodu jeho významnosti alebo odbornej náročnosti budú realizovať prostredníctvom odborného garanta.

Koncept fakultatívnosti odborného garanta poskytne verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility v rozhodovaní na rozdiel od aktuálnej právnej úpravy, ktorá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 21.11.2023 v procese LP/2023/647. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.