Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK do 28. 2. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Navrhuje sa zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek. Navrhuje sa úprava minimálnej hodnoty podlimitnej zákazky na 50 000 € za účelom výraznej časovej úspory a odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže pre zákazky, ktoré tvoria zhruba polovicu všetkých zákaziek zverejňovaných vo Vestníku ÚVO. Navrhovaný limit sa prispôsobuje spektru limitov v EÚ (Írsko 50 000 €, Maďarsko 40 000 €, Poľsko 30 000 €) a pomôže urýchliť procesy v praxi.

Návrhom sa upravujú revízne postupy. Žiadosť o nápravu sa zo zákona vypúšťa bez náhrady, keďže nie je vyžadovaným inštitútom podľa európskych predpisov, čím dôjde k zjednodušeniu postupu vo verejnom obstarávaní.

V neposlednom rade sa zavádza koncept fakultatívnosti odborného garanta, ktorý dáva verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility v rozhodovaní na rozdiel od úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2024, ktorá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 28. 2. 2024 v procese LP/2024/51. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.