Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Takým je aj nový zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes presadila na vláde. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“. Zabráni sa tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť aj strate pracovných miest a strate know-how. Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze.

Z ekonomických štatistík vyplýva, že až 65% podnikateľov, ktorí sa dostali do úpadku, sa nachádzali v problémovej zóne už tri roky pred vstupom do konkurzu. Hoci to môže byť prekvapivé, mnohí podnikatelia takúto zlú finančnú či obchodnú situáciu ignorujú. Zásadné problémy vo svojich podnikoch pokladajú za prechodné a dlhodobo neprijímajú žiadne riešenia na ich odstránenie.
Cieľom predkladaného zákona je preto vytvoriť efektívne pravidlá na preventívnu reštrukturalizáciu a tým zjednodušiť a urýchliť ozdravenie podniku vo finančných ťažkostiach.
Ide o úplne novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali.

ČO PRINÁŠA NOVÝ ZÁKON O RIEŠENÍ HROZIACEHO ÚPADKU

1. Transpozícia novej EÚ smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní.

Členské štáty EÚ sa podujali spoločne zaviesť všeobecné rámce procesov zameraných na riešenie podnikov v ťažkostiach. Tieto by mali predovšetkým umožniť, aby dlžníci (podnikatelia) účinne reštrukturalizovali v počiatočnom štádiu a zabránili tak úpadku, čím sa má pomôcť životaschopným podnikom dostať sa z ťažkostí a zamedziť zneužívaniu ekonomickej sily voči malým a stredným podnikateľom. Tieto rámce by mali súčasne zabrániť stratám pracovných miest, strate know-how a zručností a mali by maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze.

2. Nové procesné nástroje pre riešenie situácie podnikov v ťažkostiach
Doteraz bolo možné riešiť hroziaci úpadok len reštrukturalizáciou. Návrh zákona predpokladá riešenie hroziaceho úpadku novými nástrojmi, a to verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia, pričom reštrukturalizácia podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii bude určená len na riešenie úpadku dlžníka a vyníma sa z procesov riešenia hroziaceho úpadku. V nových nástrojoch sa zavádzajú pomerne striktné pravidlá pre vyjednávanie medzi dlžníkom a veriteľmi o podobe záchranného plánu pre podnik v ťažkostiach, pričom malí a drobní veritelia, či zamestnanci, nemôžu byť dotknutí.

 3. Špeciálni správcovia
Nová právna úprava rieši aj požiadavku väčšej odbornosti a nezávislosti správcov tým, že zavádza špeciálnu správcovskú skúšku pre správcov, ktorí budú môcť byť ustanovení do obzvlášť náročných konkurzných, či reštrukturalizačných konaní, pričom títo správcovia budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach. Transparentný a nezávislý výber odborníkov pre vykonávanie tejto špecifickej správcovskej činnosti má byť zabezpečený prostredníctvom špeciálnej komisie, ktorá bude mať ustanovené postupy činnosti a výberu týchto správcov tak, aby bol zabezpečený výber len tých uchádzačov, ktorí svojimi odbornými vedomosťami, zručnosťami, skúsenosťami a zodpovedným prístupom budú garanciou odborného, nezávislého a zákonného výkonu funkcie v týchto špecifických konaniach. Zabezpečenie špeciálnej správcovskej skúšky má byť zverené do kompetencie Justičnej akadémie Slovenskej republiky. K transparentnosti výberu tzv. špeciálnych správcov má prispieť aj skutočnosť, že skúška má byť verejná, ako aj zverejnenie zvukového záznamu.

 4. Povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť
Opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť a zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpokladať úpadok dlžníka.

 5. Povinnosť v úpadku uhrádzať záväzky pomerne a prednostne nespriazneným veriteľom
Jednoznačne sa vymedzuje povinnosť dlžníka, ktorý sa nachádza v úpadku, nielen podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale vo vzťahu k veriteľom aj povinnosť uhrádzať ich nároky pomerne. Nemôže dochádzať k zvýhodňovaniu akéhokoľvek veriteľa. Zvýhodnenie veriteľa sankcionujú dokonca aj normy trestného práva.

 6. Väčšia prehľadnosť o stave konkurzov a reštrukturalizácií pre veriteľov a elektronizácia procesov
Nová právna úprava zjednodušuje procesy súvisiace s prihlasovaním pohľadávok ako aj zmenami v zozname veriteľov. Zoznam pohľadávok bude povinne zverejnený v registri úpadcov a bude sa z neho vychádzať. Veritelia, okrem zahraničných, si budú svoje nároky prihlasovať výlučne elektronicky. Schôdze veriteľov sa budú môcť konať prostredníctvom videokonferencie.

 7. Odstránenie bariér podnikateľom po oddlžení
V súlade s požiadavkami EÚ smernice s cieľom odstrániť prekážky na ďalšie podnikanie sa výslovne zavádza možnosť dlžníka, ktorý bol oddlžený, pokračovať vo výkone podnikateľskej činnosti alebo získať živnosť.

PRÍLOHA:

Hroziaci úpadok

Dlžník je v hroziacom úpadku, najmä ak mu hrozí platobná neschopnosť. Dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, ak s prihliadnutím na všetky okolnosti možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná neschopnosť. Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, môže riešiť hroziaci úpadok preventívnym konaním. Je potrebné uviesť, že zákon síce nadväzuje hroziacu platobnú neschopnosť na obdobie 12 kalendárnych mesiacov, čo však nevylučuje proaktívne konanie dlžníka aj pred týmto obdobím tak, aby svoju situáciu mohol riešiť včas za použitia nástrojov, ktoré mu umožňuje využiť tento zákon (napr. využitie poradcu a jeho aktívne podieľanie sa na riešení situácie dlžníka, vrátane aktívnej spolupráce s relevantnými a významnými veriteľmi a pod.).

 

Verejná preventívna reštrukturalizácia

Využitie verejnej preventívnej reštrukturalizácie je právom dlžníka, pričom toto preventívne konanie môže začať len na návrh dlžníka. K návrhu je dlžník povinný okrem iného pripojiť koncept plánu. Ide v zásade o „predbežný verejný plán“ vypracovaný dlžníkom, resp. poradcom dlžníka, ktorý už v počiatočnom štádiu preventívneho konania informuje o obsahu a smerovaní budúceho verejného plánu. Ide o významnú koncepčnú zmenu oproti reštrukturalizácii. Pri reštrukturalizácii nemusel mať dlžník podrobnejšiu predstavu o spôsobe riešenia úpadku alebo hroziaceho úpadku. To vytváralo právnu neistotu a toho dôsledkom boli veľmi často aj napäté vzťahy.

Na základe návrhu, ktorý má všetky náležitosti ustanovené zákonom, súd povolí alebo nepovolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu. Dlžník je taktiež oprávnený, na účely dosiahnutia cieľa verejnej preventívnej reštrukturalizácie a na účely podpory rokovania o pláne s cieľom umožniť mu pokračovať v prevádzke podniku, dosiahnuť zároveň poskytnutie dočasnej ochrany, a to za predpokladu, že k návrhu pripojí súhlas väčšiny veriteľov alebo súhlas aspoň 20 % všetkých veriteľov podľa výšky ich nespriaznených pohľadávok a v koncepte plánu čiastočné odpustenie pohľadávky alebo uznanie jej čiastočnej nevymáhateľnosti nepresahuje u žiadneho z veriteľov 20 % jeho pohľadávky a odklad splácania žiadnej z pohľadávok nepresiahne jeden rok. Dočasnú ochranu je potrebné vnímať ako typ špecifického neodkladného opatrenia, ktoré má za cieľ poskytnúť dlžníkovi časovo obmedzenú ochranu dostatočnú na vyriešenie hroziaceho úpadku a na efektívne naštartovanie a riadenie procesu sanácie dotknutého dlžníka prostredníctvom preventívneho konania.

O povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii rozhodne súd do desiatich dní, odkedy bol súdu doručený návrh na jej povolenie alebo od odstránenia nedostatkov návrhu, ak sú splnené všetky zákonné podmienky pre jej povolenie. Súčasne s rozhodnutím o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie súd ustanoví dlžníkovi správcu náhodným výberom zo osobitného zoznamu, ak poskytne dlžníkovi dočasnú ochranu, alebo možno dôvodne predpokladať nahradenie súhlasu skupiny, alebo ustanovenie správcu navrhne dlžník, resp. väčšina veriteľov.

Na účely zabezpečenia transparentnosti preventívneho konania je dlžník povinný po povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie bezodkladne sprístupniť elektronickú verziu návrhu spolu s prílohami a  konceptom plánu všetkým dotknutým veriteľom uvedeným v zozname veriteľov a následne aj každému dotknutému veriteľovi, ktorý požiada o doplnenie zoznamu veriteľov v ustanovenej lehote.

Zastaviť verejnú preventívnu reštrukturalizáciu môže súd len na základe kvalifikovaného podnetu okrem prípadu, že o zastavenie žiada dlžník, kedy súd verejnú preventívnu reštrukturalizáciu zastaví bezodkladne. Aktívne vecne legitimovaným na podanie kvalifikovaného podnetu je správca, veriteľský výbor alebo člen veriteľského výboru, poradca, významný veriteľ, veriteľ, voči ktorému dlžník, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, nesplnil nový záväzok riadne alebo včas, veriteľ, voči ktorému dlžník, ktorý nie je pod dočasnou ochranou, neplní svoje záväzky riadne alebo včas alebo zákonný sudca.


Neverejná preventívna reštrukturalizácia

Neverejná preventívna reštrukturalizácia je primárne zameraná na dohodu dlžníka s finančným subjektom podliehajúcim dohľadu, ktorý je vo väčšine prípadov i jeho najväčším veriteľom. Neverejná preventívna reštrukturalizácia na rozdiel od verejnej preventívnej reštrukturalizácie je primárne zacielená na riešenie hroziaceho úpadku so zväčša najväčšími veriteľmi, ktorými sú banky. Konanie ako celok je neverejné, aj vrátane neverejného plánu. Začatie konania podlieha oznamovacej povinnosti dlžníka voči súdu, avšak len ak s tým súhlasia veritelia, ktorí sa tejto neverejnej preventívnej reštrukturalizácie zúčastňujú.