Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

NS SR zriadil zjednocovacie senáty, majú prispieť k posilneniu právnej istoty

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR zriadil špeciálne zjednocovacie senáty. Majú výrazne prispieť ku skvalitneniu rozhodovacej praxe samotného súdu, ako aj k právnej istote v rozhodovaní súdov nižších inštancií. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

"Vedenie NS SR považuje zjednocovaciu činnosť za kľúčovú pre zachovanie princípov právneho štátu a právnej istoty, preto bolo zriadenie zjednocovacích senátov jeho prioritou. Práve vďaka kvalitnej judikatúre môžeme dosiahnuť predvídateľnosť súdnych rozhodnutí, zníženie súdivosti, a najmä zrýchlenie súdnych konaní, ktoré je z pohľadu občana ťažiskovou témou," zdôraznila hovorkyňa. Ako ďalej uviedla, judikatúra prijatá NS SR sa stáva prameňom práva a každému účastníkovi konania garantuje, že na určitú právne relevantnú otázku sa bude opakovane v rovnakých podmienkach dávať rovnaká odpoveď.
Zjednocovacie senáty budú podľa nej prínosom v prípadoch, keď došlo k rozdielnemu výkladu zákona a vyžadujú jeho zjednotenie. "Predsedu príslušného kolégia upozornia na prípady, v ktorých došlo k rozdielnemu výkladu zákona, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rovnako ho upozornia na otázky, ktoré vyžadujú zjednotenie výkladu a môžu sa týkať viacerých kolégií, prípadne na otázky, ktoré sú medzi kolégiami sporné," dodala.
Sudcom by mali poskytovať podporu formou sústreďovania a odovzdávania poznatkov o výklade a používaní zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu, Ústavného súdu a ďalších súdov SR, ako aj z rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. "V každom kolégiu, teda v obchodnoprávnom, občianskoprávnom a trestnom, pôsobí jeden päťčlenný zjednocovací senát," podotkla Važanová.