Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

​Parlament schválil dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Poslanci Národnej rady SR včera podvečer schválili vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci návrhu presadilo dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb.

Vzhľadom na široký dosah prijatých opatrení prinášame ich stručný prehľad.

  • Pozastavené alebo posunuté plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt
 
Podobne ako počas prvej vlny pandémie dochádza k dočasnému zastaveniu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, a to až do 28. februára 2021. Taktiež lehoty, ktoré plynuli od 1. januára 2021, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona. Toto opatrenie má prispieť k zníženiu mobility na nevyhnutné minimum tým, že občania a podnikatelia nebudú musieť nevyhnutne vykonávať úkony potrebné na uplatňovanie svojich práv v súkromnoprávnych vzťahoch v čase pandémie a nemuseli sa tak obávať o to, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie. 
 
  • Pozastavené procesné lehoty v civilných súdnych konaniach
  
Ďalším opatrením je pozastavenie plynutia procesných lehôt, ktoré vyplývajú z procesných právnych predpisov alebo z rozhodnutí súdov, a to až do 28. februára 2021.  Neplynú teda zákonné lehoty ani lehoty určené súdom, napr. lehota na podanie opravného prostriedku, lehota na doplnenie podania či lehota na vyjadrenie sa k podaniu protistrany. V prípade, že z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania vec neznesie odklad, je však súd naďalej oprávnený aplikovať pôvodnú procesnú lehotu alebo určiť novú lehotu.  
 
  • Pozastavené lehoty na opravné prostriedky v trestných konaniach


V rámci trestného konania dôjde k pozastaveniu lehôt do 28. februára 2021 na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby. Na strane obžaloby je legitímne očakávať, že prokuratúra ako orgán verejnej moci bude riadne fungovať aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

  • Dočasné upustenie od dražieb 


Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

  • On-line zasadnutia veriteľských orgánov


Podobne ako v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb sa umožňuje aj v prípade veriteľských orgánov v konkurznom konaní počas núdzového stavu korešpondenčné hlasovanie, ako aj účasť na ich zasadnutiach elektronickými prostriedkami.