Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Parlament v prvom čítaní odobril úpravu kolúznej väzby

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Návrh upravujúci kolúznu väzbu dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Cieľom návrhu, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je jednak upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby, ale tiež výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a pre rozhodnutia súdu o väzbe.

 

Predložený vládny návrh nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po uplynutí stanovenej lehoty. Súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora môže za určitých okolností rozhodnúť o ponechaní obvineného v kolúznej väzbe aj nad ustanovenú lehotu.

Kľúčovú zmenu predstavuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby. Kolúzna väzba však môže trvať aj dlhšie ako päť mesiacov, ak

  •  bolo zistené, že sa obvinený kolúzne správal, teda pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, 
  •  sa vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin spáchaný organizovanou skupinou, pre trestný čin spáchaný zločineckou, alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie.
 

Tieto zmeny sú inšpirované českou právnou úpravou.

Ďalšou zmenou je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby. Návrh zákona tiež objasňuje pravidlá náhrady väzby a výslovne vylučuje možnosť náhrady kolúznej väzby a opätovnej väzby z kolúznych dôvodov v záujme odstrániť pochybnosti právneho výkladu doterajšej úpravy.

Súčasne sa v súlade s judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky a zavedenou súdnou praxou explicitne stanovujú náležitosti návrhu na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenia rozhodnutia súdu o väzbe. V prípade kolúznej väzby musí návrh na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenie rozhodnutia súdu o väzbe obsahovať aj uvedenie konkrétnych skutočností, ktoré zakladajú dôvodnú obavu z kolúzneho správania obvineného alebo z ktorých je zrejmé, že tak obvinený už konal. Návrhom sa tak majú posilniť práva obvineného umiestneného v kolúznej väzbe ako aj zabezpečiť vyššia kvalita návrhov na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutí súdov o väzbe. V neposlednom rade návrh zákona zohľadňuje správu a odporúčania adresované Slovenskej republike Výborom Rady Európy na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT).

V zmysle návrhu má byť tiež stanovená v prípravnom konaní pre prokurátora lehota piatich pracovných dní na predloženie žiadosti obvineného o prepustenie na slobodu, ktorej nevyhovel aj so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie. Uvedenou zmenou sa spresňuje doterajšie slovné spojenie „bez meškania“.

Návrh zákona bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií.