Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Poslanci schválili zmeny v zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Národná rada SR v utorok 16. mája 2023  schválila poslanecký návrh novely zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Návrh vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR obsahuje významné zmeny, ktoré smerujú k personálnej stabilizácii Policajného zboru.

Návrhom zákona sa znižuje veková hranica pre prijímanie do služobného pomeru policajta z 21 na 18 rokov, ktorá už platila aj v minulosti. Zároveň sa v tejto súvislosti ruší štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov.

Od opatrenia sa očakáva, že prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie. Policajný zbor doteraz totiž prichádzal o veľkú časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si po strednej škole našli iné uplatnenie.

Kadeti skončia

Na základe získaných skúseností počas obdobia fungovania štátnej služby kadeta je možné konštatovať, že tento model sa v praxi z hľadiska efektivity neosvedčil. Vypustením štátnej služby kadeta zo zákona sa odstráni dvojkoľajnosť pri prijímaní do služobného pomeru, ako aj pri získavaní základného policajného vzdelávania.

Novela ďalej precizuje dĺžku prípravnej štátnej služby a skúšobnej doby policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania denným štúdiom bakalárskeho študijného programu.

Príslušníkovi Policajného zboru v prípravnej štátnej službe bude počas denného štúdia ponechaný funkčný plat v plnej výške z dôvodu konkurencieschopnosti k nástupným platom v civilnom sektore.

Ustanovuje sa, kedy sa policajtom, ktorí boli povolaní alebo vyslaní na štúdium alebo vzdelávanie, poskytuje bezplatné ubytovanie a stravovanie.

Príplatky a príspevky

Parlament ďalej odsúhlasil pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení suma maximálnej výšky rizikového príplatku z pôvodných 232,50 eura na 500 eur. Zvýšenie je v gescii ministra a má fakultatívnu povahu. Vhodnejším spôsobom tak bude zohľadnená rizikovosť povolania určitých príslušníkov.

Z 232,36 eura na 500 eur sa zvýši aj maximálna výška príspevku na bývanie. Umožní sa tak flexibilnejšie reagovať na potrebu zlepšenia personálnej situácie najmä v služobných úradoch, ktoré sú prevažne v regiónoch s kritickým nedostatkom pracovnej sily a výrazne stúpajúcimi nákladmi na bývanie. Aj  v tomto prípade nejde o plošné priznanie alebo zvyšovanie príspevku, ale o fakultatívnu možnosť v závislosti od individuálnych faktorov a finančných možností bezpečnostného zboru.

Účinnosť novely bola schválená od 1. júla 2023.