Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Prehľad o tohtoročných legislatívnych aktivitách MS SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Lepšia pomoc pre obete trestných činov, posilnenie ochrany spotrebiteľov, nové pravidlá pre vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov, či balík zákonov k súdnej reforme – to je len krátky výber legislatívnych zmien a opatrení, ktoré počas tohto roka presadila alebo predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

SCHVÁLENÉ ZÁKONY

Začiatkom tohto roka Národná rada SR schválila novelu Civilného mimosporového poriadku. Presadili sme v rámci nej významné opatrenie súvisiace s ochranou vlastníckeho práva. Po novom už na vydržanie pozemku nestačí len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa presunulo z notárov na súdy. Zmenou sme reagovali aj na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu tzv. vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom ani len netušili. Zmeny sú účinné od mája tohto roka.
 
V marci parlament definitívne odobril návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Účelom bolo odstrániť nedostatky, ktoré vzišli z praxe pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.
 
V máji 2021 poslanci schválili posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochrany. Novela predložená ministerkou spravodlivosti M. Kolíkovou sa zamerala na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete. Cieľom novely bolo zlepšiť prístup k spravodlivosti pre snáď najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, akou sú obete trestných činov. V novembri na základe nových pravidiel ministerstvo spravodlivosti zapísalo označenie „intervenčné centrum“ pre siedmich žiadateľov, ktorí v súčasnosti pokrývajú 5 VÚC. Dvaja ďalší žiadatelia majú mať toto označenie zapísané k 1.1. 2022. Od začiatku nového roka by tak mohli byť pokryté všetky samosprávne kraje.
 
Taktiež v máji poslanci schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti. Schválená právna úprava zefektívňuje pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok. Cieľom bolo zjednotiť rozhodovaciu prax súdov a tiež zabrániť rozdielnemu posudzovaniu  neprijateľnosti podmienok.
 
A do tretice rovnako v máji na návrh ministerky M. Kolíkovej poslanci odobrili aj možnosť pre členov zákonom zriadených komôr (napríklad Slovenská advokátska komora, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora Slovenskej republiky) vykonávať svoje volebné právo a hlasovacie právo elektronickými prostriedkami, a to v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
 
Počas letnej parlamentnej schôdze schválili poslanci v júli návrh upravujúci kolúznu väzbu. Cieľom zmien, ktoré predložila ministerka spravodlivosti M. Kolíková v rámci novely Trestného poriadku, bolo jednak upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby, ale tiež výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a pre rozhodnutia súdu o väzbe.
 
V októbri Národná rada SR schválila novelu zákona o obchodnom registri. Vďaka nej môže ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s registrovými súdmi vykonať automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremeniť tak podnikateľov od poplatkov aj administratívnych úkonov s tým spojených.
 
V novembri dali poslanci zelenú aj novému disciplinárnemu poriadku Najvyššieho správneho súdu. Išlo o významný medzník, aby Najvyšší správny súd v plnosti mohol fungovať aj pri svojej kompetencii vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť voči sudcom, prokurátorom, notárom a exekútorom. Je to dôležitá právna úprava, a zároveň je to aj ďalší významný krok na ceste k posilňovaniu dôvery v justičný systém.
 
Na poslednej tohtoročnej parlamentnej schôdzi poslanci odobrili pomoc pre vymazané subjekty z ORSR. Spoločnosti, ktoré boli v dôsledku nedodržania povinností v novembri 2021 vymazané z Obchodného registra SR, budú môcť do konca januára 2022 požiadať o obnovenie zápisu. Umožní to novela Obchodného zákonníka, ktorú presadila ministerka spravodlivosti M. Kolíková.
 
 
ZÁKONY PREDLOŽENÉ NA ROKOVANIE VLÁDY
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výkone väzby
  
Primárnym cieľom legislatívnych zmien, ktoré sme pripravili, je zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených osôb. Osobitný dôraz kladieme na posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb, najmä prostredníctvom zvyšovania dostupnosti rôznych foriem kontaktu väznených osôb s rodinou. Pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií je záväzok z programového vyhlásenia vlády a tak ako iné záväzky, aj tento na ministerstve spravodlivosti plníme.
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 
Cieľom návrhu zákona je najmä reagovať na novú európsku právnu úpravu, ktorá je obsiahnutá v:
  •  Nariadení Rady (EÚ) o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí,
  •  Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a
  •  Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych  a obchodných veciach.
 

Návrhy zákonov k novej súdnej mape

  •  Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  •  Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Bratislava a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  •  Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov
  •  Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov
 Ciele reformy v podobe súdnej mapy sú špecializácia sudcov, rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia pre ľudí a lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie sudcov a pracovníkov súdov.
 
 
ZÁKONY PREDLOŽENÉ DO PARLAMENTU
 
V decembri vláda schválila nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Cieľom zákona o hroziacom úpadku je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“. Zabráni sa tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť aj strate pracovných miest a strate know-how. Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze.
 
ZÁKONY V MPK/PO MPK
  
V závere novembra 2021 sme do medzirezortného pripomienkového konania predložili novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb.
 
V decembri sme na pripomienkovanie predložili veľkú novelu Trestného zákona. Predložený návrh znamená prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes vo veľkej miere postavený na tom, že vždy je na mieste uloženie trestu odňatia slobody. Sme presvedčení, že v tomto sme sa ako spoločnosť už posunuli ďalej a je čas pozrieť sa iným spôsobom aj na sankcie, ktoré sú v trestnom práve. Prichádzame preto s komplexným prehodnotením nastavenia trestných sadzieb podľa princípu „K slabším nech sme miernejší, k silnejším nech sme prísnejší“.
 
Po medzirezortnom pripomienkovaní je návrh zákona o zriadení správnych súdov. Vytvorenie samostatných správnych súdov je posledným dielikom do skladačky novej súdnej mapy. Správne súdnictvo rieši spory medzi občanom a štátom. Preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Zriadenie správnych súdov je dôležitou črtou právneho štátu a právomoci správnych súdov sú zásadné pre návrat dôvery v inštitúcie a právny štát.