Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Prezidentka napadla kompetenčný zákon na Ústavnom súde SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 26. januára 2024 obrátila v súvislosti s tzv. kompetenčným zákonom na Ústavný súd SR. 

Podala návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa článku 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR. Predmetným návrhom napáda Článok II a článok III zákona, ktorý poslanci NR SR opätovne schválili 16. januára 2024.

Prezidentka v prvom rade namieta nesúlad zmeny subjektu oprávneného menovať a odvolávať predsedov Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s čl. 102 ods. 1 písm. h) a čl. 1 ods. 1 Ústavy. Kým podľa doterajšej právnej úpravy menoval a odvolával predsedov týchto dvoch štátnych orgánov prezident na návrh vlády, tak podľa napadnutých ustanovení ich bude menovať a odvolávať výlučne vláda. Podľa prezidentky napadnuté ustanovenia nerešpektujú príkaz ústavodarcu zakotvený v čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy a judikatúru ústavného súdu k rozlišovaniu pojmov „vyšší štátny funkcionár“ a „štátny funkcionár“. Podľa názoru prezidentky podradenie menovania a odvolávania predsedu Štatistického úradu a predsedu Úradu pre dohľad pod vládu a vynechanie prezidenta z týchto ústavných aktov, je v nesúlade s čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy, ako aj s princípom deľby moci podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy. Berúc do úvahy postavenie a kompetencie Úradu pre dohľad a Štatistického úradu a ich predsedov je zrejmé, že títo predsedovia jednoznačne patria medzi vyšších štátnych funkcionárov, pretože spĺňajú kumulatívne všetky kritériá vytýčené ústavným súdom. Preto podľa presvedčenia prezidentky a v zmysle záverov ústavného súdu ich menovanie musí byť zverené prezidentovi republiky a nie vláde.

Prezidentka ďalej namieta nesúlad zmeny zákonných dôvodov a ich aplikovateľnosti pre odvolanie predsedov Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s čl. 1 ods. 1 a čl. 30 ods. 4 Ústavy. Podľa prezidentky novela zaviedla „flexibilné“ a vágne dôvody na odvolanie predsedu Štatistického úradu a predsedu Úradu pre dohľad, ktoré sú navyše použiteľné kedykoľvek, čo znamená fakticky neobmedzenú možnosť vlády odvolať „nepohodlných“ predsedov oboch štátnych orgánov.

Napadnuté ustanovenia sa navyše môžu uplatniť aj na predsedov oboch orgánov vymenovaných podľa doterajších predpisov. Takúto úpravu považuje prezidentka za ústavne nesúladnú s ústavným zákazom pravej retroaktivity noriem na konštituované právne vzťahy vo vzťahu k základnému právu na prístup k voleným a iným verejným funkciám (čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 30 ods. 4 Ústavy).

Prezidentka záverom namieta nesúlad skráteného legislatívneho konania pri prijímaní napadnutého zákona s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy. Prezidentka je presvedčená, že vládou deklarované dôvody na skrátené legislatívne konanie o napadnutom zákone sú dôvody politické, v žiadnom prípade nie právne ani zákonné. Predmet právnej úpravy a dôležité systémové zmeny zavádzané schváleným zákonom mali byť podrobené vecnej, poctivej a odbornej diskusii. Podľa prezidentky zo strany zákonodarcu došlo k porušeniu ustanovenia zákona o rokovacom poriadku a hrubému a svojvoľnému nerešpektovaniu zákonných pravidiel zákonodarného procesu.
 
Prezidentka je navyše presvedčená o prítomnosti dôvodov na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení v zmysle čl. 125 ods. 2 Ústavy a podľa § 78 ods. 1 zákona o ústavnom súde. Prezidentka preto navrhuje, aby ústavný súd pri prijímaní jej návrhu výrokom uznesenia pozastavil účinnosť napadnutých ustanovení.

 CELÉ ZNENIE NÁVRHU NA ZAČATIE KONANIA