Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela Colného zákona - v PK do 11. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je na základe poznatkov z aplikačnej praxe úprava niektorých ustanovení Colného zákona, ktoré sa týkajú predovšetkým výkonu colnej kontroly tovaru a výšky súvisiacich nákladov, oslobodenia od cla pri tovare, ktorý je dovážaný charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami, žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady, oznámenia sumy colného dlhu a dňa jej platby a doručovania elektronických správ a elektronických dokumentov cez elektronické systémy zriadené Európskou úniou.

V nadväznosti na odporúčanie č. 32 Výboru expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) uvedené v prijatej správe z 5. kola vzájomného hodnotenia za Slovenskú republiku je cieľom aj úprava výšky pokút za colné priestupky.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 11.8.2023 v procese PI/2023/221. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.