Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami - v PK do 27. 6. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh zákona sa pripravuje z dôvodu povinnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959 z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/958 z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide o príspevok leteckej dopravy k cieľu Únie v oblasti znižovania emisií v celom hospodárstve a ktorou sa primerane vykonáva globálne trhové opatrenie.

Cieľom návrhu zákona je prispôsobiť systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EÚ ETS) na celkovú ambíciu zníženia emisií do roku 2030 v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje EÚ ETS, na 62 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005.

Po prvýkrát sa do rozsahu pôsobnosti EÚ ETS zahŕňajú emisie z lodnej dopravy. Zriaďuje sa nový samostatný systém obchodovania s emisiami pre odvetvie budov, odvetvie cestnej dopravy a ďalšie odvetvia (najmä malý priemysel). Nový systém sa bude vzťahovať na distribútorov, ktorí dodávajú palivá do budov, cestnej dopravy a ďalších sektorov od roku 2027. Zároveň sa zriaďuje nový Sociálno-klimatický fond, prostredníctvom ktorého sa členským štátom poskytnú osobitné finančné prostriedky na podporu najmä zraniteľných domácností, používateľov dopravy a mikropodnikov.

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) postupne zruší bezodplatné kvóty odvetviam, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje a tým nahradí súčasné opatrenia na predchádzanie riziku úniku uhlíka. Bezodplatné emisné kvóty pre sektor letectva sa budú postupne rušiť a od roku 2026 sa zavedie úplné obchodovanie formou aukcie.

Od 1. januára 2024 sa monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách rozširuje aj na spaľovanie palív v zariadeniach na spaľovanie komunálneho odpadu s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW s cieľom posúdiť ich začlenenie do EÚ ETS od roku 2028.

Návrh zákona ďalej upravuje fungovanie modernizačného fondu, pôsobnosť orgánov štátnej správy, využitie výnosov získaných z dražieb kvót a poskytovanie prostriedkov Environmentálneho fondu a spôsob ich použitia.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 27. 6. 2023 v procese PI/2023/167. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.