Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela zákona o sudcoch a prísediacich - v PK do 6. 2. 2024

Kategória: Aktuality

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je precizovať právnu úpravu ochrany života a zdravia sudcov pri výkone ich funkcie tak, aby boli vytvorené riadne legislatívne predpoklady pre poskytovanie tejto ochrany.

V aktuálne platnej právnej úprave absentuje výslovná všeobecná úprava poskytovania ochrany sudcom zo strany Policajného zboru v prípadoch vykonávania jednotlivých procesných úkonov mimo budovy súdu, ktorými môžu byť napríklad ohliadka, či vzhliadnutie účastníka konania, o ktorého statuse súd koná.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 6.2.2024 v procese PI/2024/18. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.