Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela Zákonníka práce - v PK do 2. 5. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov má byť predložený z dôvodu vyhovieť odôvodnenému stanovisku Európskej komisie C(2023)93 final zo dňa 26. januára 2023, ktorá v ňom namieta nesúlad slovenských vnútroštátnych opatrení s čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie IMI“) Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11 - 31.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 2.5.2023 v procese PI/2023/122.