Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Rekodifikácia práva obchodných spoločností (legislatívny zámer)

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda si do programového vyhlásenia dala cieľ dokončiť potrebnú a dlho očakávanú rekodifikáciu súkromného práva. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v tejto súvislosti zriadila na prípravu rekodifikácie pracovnú skupinu pre návrh nového Občianskeho zákonníka a pracovnú skupinu pre návrh Zákona o obchodných spoločnostiach, ktoré začali pracovať v lete minulého roka. Dnes ministerstvo do medzirezortného pripomienkovania a na verejnú diskusiu predkladá Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Legislatívny zámer vychádza z toho, že rámec práva obchodných spoločností má priamy vplyv na atraktivitu podnikateľského prostredia a ekonomickú konkurencieschopnosť Slovenska, a preto musí reflektovať potreby ekonomickej praxe. Kompletný materiál je zverejnený na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/627. 

Rekodifikácia občianskeho práva predpokladá (opierajúc sa o Legislatívny zámer rekodifikácie Občianskeho práva, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 13 zo 14.1.2009), že nový Občiansky zákonník bude všeobecnou  úpravou súkromného práva a odstráni právny dualizmus úpravy záväzkového práva, čo predpokladá zásadný zásah do Obchodného zákonníka v jeho súčasnej podobe.

Na rozdiel od prác na rekodifikácii občianskeho práva, ktoré od prijatia legislatívneho zámeru v rôznom tempe prebiehali aj v predchádzajúcich rokoch a publikované boli viaceré výstupy, práce na rekodifikácii práva obchodných spoločností neboli doposiaľ prezentované.

Dobrá legislatívna prax vyžaduje, aby návrhu právnej úpravy kódexového typu  predchádzala odborná a verejná diskusia o cieľoch a koncepčných východiskách právnej úpravy v podobe legislatívneho zámeru. Ministerstvo spravodlivosti preto predkladá Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností do legislatívneho procesu a na verejnú diskusiu. Medzirezortné pripomienkové konanie bude trvať až do 26. februára a pracovná skupina počas neho pozve na diskusiu zástupcov podnikateľských združení, právnických profesií aj akademickej obce.

Východiská legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností

Základom slovenského práva obchodných spoločností je stále právna úprava z roku 1991. Odvtedy bol Obchodný zákonník takmer 50-krát novelizovaný.

Na slovenskom trhu prevažujú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých je viac než 95% zo všetkých existujúcich spoločností, pričom väčšina z nich má len jedného spoločníka. Pomerne časté sú koncernové štruktúry spoločností. Medzi akciovými spoločnosťami, ktorých je menej než 3% zo všetkých spoločností, dominujú tzv. súkromné akciové spoločnosti, ktorých akcie nie sú obchodované na verejnom trhu. Pre Slovensko je typická úzka a uzavretá štruktúra spoločníkov obchodných spoločností, čo znamená vysokú previazanosť medzi spoločníkmi a manažmentom spoločnosti a s tým súvisiace riziko uprednostnenia záujmu vlastníkov na úkor veriteľov. Ostatné právne formy obchodných spoločností a družstvá sú zastúpené minimálne.

Ekonomické fungovanie obchodných spoločností je na Slovensku dominantne založené na financovaní cudzími zdrojmi a spoločnosti nie sú vybavené významnejším vlastným kapitálom. V ostatných rokoch je možné identifikovať nárast súkromných investícií (venture capital vo forme vlastného kapitálu) do začínajúcich a projektových spoločností (tzv. start-upy a scale-up), ako aj získavanie cudzích zdrojov mimo tradičného bankového sektora, najmä vo forme vydávania korporátnych dlhopisov a iných cenných papierov.

Nová právna úprava by mala tieto socio-ekonomické východiská zohľadňovať.

Preto zámer považuje za právno-politické východisko rekodifikácie, aby právny rámec obchodných spoločností bol vystavaný ako súčasť súkromného práva. To znamená, aby vychádzal z toho, že podnikanie v právnej forme obchodnej spoločnosti je prejavom slobody jednotlivca, podnikateľa.

Kľúčové otázky práva obchodných spoločností, t. j. založenie, kreácia korporačných dokumentov, kreovanie orgánov, úprava povinností a zodpovednosti členov orgánov, riešenie konfliktov záujmov v rámci obchodných spoločností a riešenie ochrany veriteľov a investorov budú všade tam, kde je to možné, riešené nástrojmi súkromného práva a nie prostredníctvom administratívnych pravidiel.

Druhým východiskom rekodifikácie práva obchodných spoločností sú rámce európskeho práva obchodných spoločností a súčasne zahraničné inšpirácie, ktoré v posledných rokoch prechádzajú výraznými zmenami. Cieľom všetkých týchto zmien je zvýšenie flexibility kapitálových obchodných spoločností a zjednodušenie zakladania obchodných spoločností využívaním rôznych štátom ustanovených vzorov a formulárov a znížením administratívnych bariér začatia podnikania. Tieto pravidlá ale nesmerujú k zníženiu ochrany veriteľov obchodných spoločností.

Tretím východiskom zámeru je zohľadnenie faktu, že život obchodných spoločností významne zasahuje elektronizácia, digitalizácia a automatizácia vnútorných procesov ako aj procesov vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, čo moderné korporačné právo musí reflektovať.

Konkrétne legislatívne zámery

V legislatívnom zámere navrhujeme zachovanie štyroch právnych foriem obchodných spoločností:

 •  verejná obchodná spoločnosť,
 • komanditná spoločnosť,
 •  spoločnosť s ručením obmedzeným a
 • akciová spoločnosť.

 Nenavrhujeme zachovať právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie. Cieľom úpravy jednoduchej spoločnosti na akcie bolo vytvoriť právny rámec pre uľahčenie vstupu rizikového kapitálu najmä do joint-venture štruktúr a začínajúcich spoločností, resp. spoločností v inovatívnych odvetviach. Zámerom rekodifikácie je, aby štandardné právne formy obchodných spoločností poskytovali oproti súčasnému stavu taký široký priestor pre kreovanie vnútorných pomerov a získavanie zdrojov v štandardných formách obchodných spoločností, aby ďalšia právna forma nebola pre prax potrebná.

Spoločne s obchodnými spoločnosťami bude upravené aj družstvo.

Právna úprava európskych foriem obchodných spoločností bude naďalej prenechaná samostatným právnym predpisom.

Verejná obchodná spoločnosť je málo zastúpenou formou obchodných spoločností s veľkým rozsahom zmluvnej slobody. Z korporačnej praxe sa zrejme aj z toho dôvodu neobjavili zásadnejšie požiadavky na zásahy do právnej úpravy. Rozhodujúca je skôr daňová regulácia, než 
korporačný režim. Preto sa rekodifikácia zameria na regulačné a terminologické spresnenia a prispôsobenie novej všeobecnej úprave obchodných spoločností.

Pre zatraktívnenie 
komanditnej spoločnosti legislatívny zámer navrhuje, aby sa v závislosti od účelu jej založenia zakladatelia mohli rozhodnúť, či majetková účasť komanditistov bude inkorporovaná do cenného papiera. Súčasne sa umožní, aby aj obchodné podiely neboli obligatórne u jedného spoločníka koncentrované do jedného obchodného podielu. Tieto zmeny budú súvisieť so zmenami právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podstatné zmeny sa navrhujú pre 
kapitálové obchodné spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Spoločne pre kapitálové spoločnosti budú upravené najmä:

 

 •  niektoré pravidlá pre výkon práv spoločníka/akcionára, napr. minimálny rozsah práva spoločníka/akcionára na informácie a právne nástroje na jeho vymáhanie,
 • spoločné pravidlá rozhodovania orgánov obchodných spoločností, napr. dištančné rozhodovanie orgánov s využitím elektronických komunikačných prostriedkov, neplatnosť uznesení orgánov obchodných spoločností a právne nástroje, ako sa jej domáhať,
 • jednotná právna úprava pravidiel ochrany majetku spoločnosti tak, aby spoločníci/akcionári čerpali z majetkovej podstaty spoločnosti len podiely na zisku a aby toto pravidlo nebolo obchádzané,
 • osobitné pravidlá ochrany základného kapitálu, ktoré sú v zmysle európskej legislatívy uložené len akciovým spoločnostiam, sa budú týkať len akciových spoločností (resp. len verejných akciových spoločností) a v zásade sa nebudú rozširovať aj na spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • pravidlá transakcií so spriaznenými osobami, najmä transakciami medzi obchodnou spoločnosťou a spoločníkom, ako aj členmi orgánov obchodnej spoločnosti a ich blízkymi osobami,
 • prepracovaná právna úprava krízy spoločnosti a povinnosti s ňou súvisiace,
 • osobitné pravidlá týkajúce sa povinností a zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností, 
 • explicitne sa upraví pre podnikateľské rozhodovanie (najmä štatutárneho orgánu) uplatňovanie pravidla podnikateľského uváženia (business judgment rule),
 • upraví sa možnosť delegácie člena orgánu, teda oprávnenie konkrétneho spoločníka určiť určitý počet členov orgánov a
 • upravia sa základy koncernového práva, obsahové požiadavky a požiadavky na publicitu tzv. zmluvného koncernu (zmluvu o ovládaní), ako aj podmienky, za ktorých môže člen orgánu ovládanej osoby zohľadňovať koncernový záujem aj na škodu obchodnej spoločnosti, ktorej členom orgánu je, a to tak, aby nedochádzalo k poškodeniu veriteľa alebo verejnoprávnych povinností a s povinnosťou kompenzácie v rámci koncernu.

  Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cieľom novej právnej úpravy bude priblížiť právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným moderným zahraničným trendom. Bude kreovaná ako primárne kapitálová spoločnosť so základným imaním, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a ktorej spoločníci, ktorí si splnili svoje vkladové povinnosti, neručia za záväzky spoločnosti, pričom tak ako v súčasnosti, bude ju môcť založiť a byť spoločníkom len jedna osoba.

V rámci prípravy rekodifikácie sa navrhuje zvážiť a zvoliť niektorý z modelov zníženia povinne vyžadovaného základného imania. V legislatívnom zámere sa navrhuje alternatívne buď  všeobecne znížiť požadované základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným na 1 Euro (český model), prípadne prevziať nemecký model postupného dopĺňania základného imania z dosiahnutých hospodárskych výsledkov pri dočasnom zákaze vyplácania podielov na zisku.

V legislatívnom zámere sa tiež navrhuje možnosť zjednodušeného online založenia spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii.

Ďalej sa v legislatívnom zámere navrhuje:

 

 •  upustiť od zásady jednotnosti obchodného podielu, t.j. spoločník bude môcť mať viacero obchodných podielov, ktoré budú môcť mať rôzne vlastnosti a s ktorými bude môcť samostatne disponovať a samostatne ich zaťažiť,
 • možnosť, aby bol  obchodný podiel inkorporovaný do právnej formy cenného papiera,
 • vytvorenie priestoru upraviť práva spoločníka spojené s cenným papierom obdobne ako je to v súčasnosti v jednoduchej spoločnosti na akcie,
 • rozšíria sa možnosti dištančného výkonu práva spoločníka na účasť na riadení spoločnosti v rámci účasti na valnom zhromaždení, ako aj spresnenie úpravy rozhodovania spoločníkov per rollam a
 • legislatívny zámer okrem toho obsahuje návrhy, ktoré riešia konkrétne praktické problémy a otázky súčasnosti, najmä pokiaľ ide o majetkový vzťah k obchodnému podielu (najmä vo vzťahu k BSM)  a pokiaľ ide o nakladanie s obchodným podielom.

 Akciová spoločnosť

Základnou myšlienkou rekodifikácie akciového práva je jednoznačnejšie rozdelenie medzi súkromnými a verejnými akciovými spoločnosťami, pričom podstatná časť právnej úpravy verejných akciových spoločností, ako aj iných prostriedkov využívaných na investovanie (akciová spoločnosť, resp. investičný fond s premenlivým základným imaním) bude vtelená do predpisov práva kapitálového trhu. Nová právna úprava akciovej spoločnosti bude oproti súčasnej právnej úprave viac reflektovať skutočnosť, že drvivá väčšina akciových spoločností na Slovensku má charakter súkromných akciových spoločností.

V legislatívnom návrhu sa navrhuje okrem iného:
 
 •  zrušenie postupného založenia akciových spoločností, pre prípad založenia s upisovaním akcií sa predpokladá už v procese založenia a vzniku spolupráca s obchodníkom s cennými papiermi a postup podľa pravidiel kapitálového trhu,
 • zrušenie numerus clausus druhov akcií, t. j. v rozsahu, v ktorom to nie je v rozpore s podstatou pravidiel ochrany kapitálu akciovej spoločnosti (zákaz úrokových akcií), sa umožní akciovej spoločnosti určiť v stanovách vydávanie rôznych druhov akcií, s ktorými môžu byť spojené rôzne práva vymedzené stanovami obdobne ako v súčasnej právnej úprave jednoduchej spoločnosti na akcie,
 • zrušenie možnosti vydávania akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pretože súčasná možnosť vydávania akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe popiera podstatu akcií na doručiteľa,
 • upraví sa možnosť, aby akcionári mohli rozhodovať aj per rollam a upravia sa možnosti dištančného rozhodovania,
 • nanovo sa upraví právo akcionára na informácie a nástroje na jeho uplatnenie a
 • umožní sa rozhodnúť pre monistickú štruktúru akciovej spoločnosti, t.j. okrem valného zhromaždenia akciová spoločnosť bude vytvárať iba správnu radu spoločnosti, alebo pre štruktúru s predstavenstvom a dozornou radou.

 Zmeny iných právnych predpisov

Rekodifikácia práva obchodných spoločností bude bezprostredne súvisieť s rekodifikáciou občianskeho práva, ktorá predpokladá zásadnú zmenu úpravy právnických osôb. Bude to znamenať, že mnoho všeobecných otázok, ktoré budú upravené pre všetky právnické osoby spoločne v Občianskom zákonníku nebude potrebné upraviť v Zákone o obchodných spoločnostiach.

Rekodifikácia práva obchodných spoločností a družstiev si vyžiada zásahy do súvisiacich právnych predpisov, najmä:
 
 •  predpisy regulujúce transparentnosť a publicitu obchodných spoločností, najmä zosúladenie a zefektívnenie publikačných mechanizmov v obchodnom registri a obchodnom vestníku, centrálnom depozitári cenných papierov a registri partnerov verejného sektora,
 • zákona o konkurze a reštrukturalizácii ako aj plánovanej úpravy preventívnej reštrukturalizácie, ktoré by mali súladne s rekodifikovanou korporačnou úpravou efektívne presadzovať povinnosti členov orgánov pri hroziacom úpadku,
 • predpisov práva kapitálového trhu a úpravy cenných papierov.

 Pri rekodifikácii sa zváži potreba vyčlenenia určitej matérie zo súčasného Obchodného zákonníka do osobitného predpisu, najmä úprava premien spoločnosti (zmena právnej formy a zrušenie s právnym nástupcom), a to po vzore českej alebo nemeckej právnej úpravy.

Na efektívne fungovanie obchodných spoločností po rekodifikácii bude potrebné realizovať aj zmeny v klasických oblastiach verejného práva, najmä v oblasti správy podnikateľskej činnosti (oddelenie vzniku právnej subjektivity obchodnej spoločnosti od požiadavky predchádzajúceho získania podnikateľského oprávnenia a zavedenie všeobecnej živnosti), potrebné zásahy do daňového práva (najmä daňové aspekty koncernových vzťahov, výplat vlastného imania, ale aj daňový režim premien obchodných spoločností či prevodov účasti na spoločnosti), ale aj trestné právo (trestná zodpovednosť členov orgánov a spoločníkov).