Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Slovensko uspelo na Súdnom dvore v Luxemburgu v spore týkajúcom sa zdravotných poisťovní

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava, 11. júna 2020 – Súdny dvor dnes (11. 6. 2020) vyniesol rozsudok v spojených veciach  C-262/18 P a C-271/18 P Európska komisia v. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. a Slovenská republika v. Dôvera zdravotná p.
Týmto sa potvrdilo rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014, ktoré nekonštatovalo porušenie pravidiel štátnej pomoci zo strany SR oisťovňa, a. s. Celý text rozsudku bude zverejnený na stránke Súdneho dvora. 

Tento rozsudok je pre Slovenskú republiku veľmi dobrou správou. Ako povedala Beatrix Ricziová, zástupkyňa SR pre súdmi EÚ: „Veľmi nás teší, že sa nám po mnohých rokoch zložitých súdnych sporov podarilo obhájiť, že Slovenská republika pri rôznych opatreniach v prospech štátnych zdravotných poisťovní neporušila pravidlá štátnej pomoci. Išlo o veľmi dôležitý spor pre slovenský systém zdravotného poistenia.“  Súdny dvor totiž v spore súkromných zdravotných poisťovní zo SR s Európskou komisiou a Slovenskou republikou potvrdil argumenty EK a SR, že činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. („VšZP“) a bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. („SZP“) nemožno považovať za „hospodársku činnosť“ a tieto subjekty teda nie sú „podniky“ v zmysle relevantných ustanovení práva EÚ (čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ). Slovenskú republiku v tomto spore zastupovalo Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ, ktorú vedie Beatrix Ricziová, zástupkyňa SR pred súdmi EÚ. 

V tomto konaní Súdny dvor rozhodoval o odvolaní Európskej komisie (vec C-262/18 P) a odvolaní Slovenskej republiky (vec C-271/18 P) proti rozsudku Všeobecného súdu z 5. februára 2018, ktorým Všeobecný súd vyhovel žalobe podanej súkromnou spoločnosťou Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (spoločnosť „Dôvera“) proti Európskej komisii, ktorú podporovala Slovenská republika, a zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 15. októbra 2014 o opatreniach, ktoré poskytla Slovenská republika v prospech SZP a VšZP (vec T-216/15).  

Uvedené rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014 predstavovalo záver jej vyšetrovania, ktoré začalo na základe sťažnosti predloženej spoločnosťou Dôvera už v roku 2007. Dôvera vtedy poukazovala na zvýšenie základného imania štátneho poskytovateľa zdravotného poistenia – SZP a označila toto opatrenie za nedovolenú štátnu pomoc. Napokon sa vyšetrovanie Európskej komisie rozšírilo na šesť sporných opatrení. Okrem už spomínaného zvýšenia základného imania SZP išlo aj o splatenie dlhu SZP spoločnosťou Veriteľ, dotáciu poskytnutú SZP ministerstvom zdravotníctva, zvýšenie základného imania VšZP, zriadenie tzv. systému vyrovnávania rizík a prevod poistných kmeňov zrušených zdravotných poisťovní na VšZP a SZP. Napokon však Európska komisia prijala rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky, keďže dospela k záveru, že „nemožno činnosť povinného zdravotného poistenia organizovanú a vykonávanú v Slovenskej republike považovať za hospodársku činnosť,“ a teda VšZP a SZP nemožno považovať za podniky na účely ustanovení práva EÚ o štátnej pomoci. 

S týmto právnym záverom Európskej komisie sa nestotožnila spoločnosť Dôvera, ktorá v roku 2015 podala na Všeobecný súd žalobu o neplatnosť jej rozhodnutia. V konaní ju podporila aj spoločnosť Union zdravotná poisťovňa, a. s. ako ďalší súkromný poskytovateľ verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. 

Všeobecný súd síce pripustil prítomnosť významných sociálnych, solidárnych a regulačných znakov v slovenskom systéme povinného zdravotného poistenia, ale zároveň sa domnieval, že v dôsledku umožnenia tvorby zisku zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike a intenzívnej súťaže medzi nimi čo do kvality a poskytovaných služieb je poskytovanie verejného zdravotného poistenia v SR hospodárskou činnosťou. Preto žalobe Dôvery vyhovel. 

Toto rozhodnutie Všeobecného súdu v samostatných odvolaniach podaných na Súdny dvor napadli tak Európska komisia ako aj Slovenská republika. V odvolacom konaní sa na podporu ich tvrdení pridala aj Fínska republika. 

Súdny dvor sa v svojom dnešnom rozsudku stotožnil s názorom generálneho advokáta Priit Pikamäe (ktorý dňa 19. decembra 2019 v tejto veci predniesol svoje návrhy), ktorý  konštatoval, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď precenil vplyv úrovne hospodárskej súťaže umožnenej slovenským systémom povinného zdravotného poistenia a dospel tak k nesprávnemu záveru, že SZP a VšZP výkonom činnosti hospodárskej povahy patria pod pojem „podnik“ v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. 

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku jednak zrušil napadnuté rozhodnutie Všeobecného súdu a jednak aj sám rozhodol o žalobných dôvodoch vznesených Dôverou pred Všeobecným súdom a rozhodol tak, že žalobu Dôvery zamieta. Definitívne sa tým potvrdilo rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014, ktoré nekonštatovalo porušenie pravidiel štátnej pomoci zo strany Slovenskej republiky. 

Súdny dvor tak definitívne ukončil niekoľko rokov trvajúci a príslušnými súdnymi inštanciami Európskej únie prejednávaný právny spor medzi dvoma slovenskými súkromnými zdravotnými poisťovňami na jednej strane a Slovenskou republikou a Európskou komisiou na strane druhej.