Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Spoločnosť s ručením obmedzeným založíte od 1.2.2023 pár klikmi

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dnes naberá účinnosť novela Obchodného zákonníka, vďaka ktorej si môžete prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR založiť s.r.o. len pár klikmi. Zjednodušeným spôsobom ponúka možnosť vytvorenia spoločenskej zmluvy prostredníctvom štandardizovaného vzoru, zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby.

Spoločenská zmluva pre zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa vytvorí prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na vyplnenie elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy sprevádzajúceho zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy. Následne sa použije elektronická služba obchodného registra na podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou interaktívneho sprievodcu elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy. Výhodou zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je tiež súčasné získanie živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania zápisom do obchodného registra – t. j. po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného konania.

Príslušným registrovým súdom  pre zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj pre zjednodušené zriadenie podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, je Okresný súd Žilina. Príslušnosť Okresného súdu Žilina sa nemení ani po zmene sídla spoločnosti.

Bližšie informácie k zmenám účinným od 1.2.2023 sú dostupné na webovom sídle ministerstva: https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/elektronicke-sluzby-obchodneho-registra/.

Úplné znenie zákona č.  8/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je dostupné tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/8/20230201.