Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Spúšťame prvú fázu zmien elektronických služieb OR SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  18. októbra 2021 spúšťa prvú fázu zmien elektronických služieb obchodného registra, s cieľom zlepšiť užívateľskú prívetivosť, urýchliť a zjednodušiť spôsob podávania návrhov do obchodného registra. Hlavný prínos prvej fázy spočíva v zmene dizajnu a používateľského rozhrania. Odosielanie návrhov na zápis, zmenu, výmaz zapísaných údajov v obchodnom registri či  podanie námietok, podnetov na zosúladenie údajov a žiadostí bude možné priamo z elektronickej schránky www.slovensko.sk. Týmto sa elektronické služby obchodného registra zosúladia s požiadavkami a štandardami kladenými na elektronické služby verejnej správy a zjednotí sa spôsob odosielania správ z pohľadu používateľa. Zároveň používateľ bude môcť využívať už vstavané funkcie elektronickej schránky pri tvorbe podania.

Rozdiely oproti doteraz využívaným elektronickým službám obchodného registra:

•Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby, najmä podpisovanie a odpodpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom, zdieľanie dokumentov vo formáte PDF na podpis pre viacerých účastníkov, ukladanie rozpracovaného podania, možnosť meniť subjekt podania, možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.

•Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK.

•Služba Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe.

•Služba Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe.

•Služba Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v elektronickej podobe.

V ďalších fázach pribudne možnosť podpisovať elektronické formuláre (https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx)  a prílohy podania priamo v konštruktore pri prikladaní k podaniu.  Záverečnou fázou pripravovaných zmien bude vytvorenie nových elektronických formulárov na zápis, zmenu a výmaz  údajov v obchodnom registri.