Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov môžu žiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Požiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“ môže podľa §28a zákona o obetiach subjekt, ktorý:

získal akreditáciu ministerstva na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia v príslušnom samosprávnom kraji/okresoch príslušného samosprávneho kraja

preukázateľne poskytuje odbornú pomoc obetiam domáceho násilia po dobu minimálne 5 rokov.

Čo je to intervenčné centrum a aké sú jeho úlohy?
 

Novelou zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obetiach“)  s účinnosťou od 1. júla 2021 môžu akreditované subjekty poskytujúce špecializovanú odbornú pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (ďalej len „akreditovaný subjekt“) pôsobiť ako tzv. “intervenčné centrum”.  Intervenčné centrum na základe spolupráce s políciou zabezpečuje pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (a osobám ohrozeným domácim násilím) v prípadoch, ak bola násilná osoba vykázaná zo spoločnej domácnosti a kontaktné informácie mu boli poskytnuté políciou vo forme záznamu o vykázaní. Intervenčné centrum však poskytuje pomoc aj tým obetiam domáceho násilia, ktoré sa na neho priamo obrátia, bez ohľadu na vykázanie/nevykázanie násilnej osoby zo spoločnej domácnosti.

V zmysle § 28a zákona o obetiach úlohou intervenčného centra je najmä:
  • nadviazať prvý kontakt s obeťou do 72 hodín po doručení záznamu o vykázaní zo strany polície a ponúknuť poskytnutie odbornej pomoci;
  • poskytnúť krízovú intervenciu - najmä poskytnúť krízovú psychologickú intervenciu, vyhodnotiť  hrozbu nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a zostaviť bezpečnostný plán v spolupráci s obeťou trestného činu domáceho násilia, a to v čo najkratšom čase po nadviazaní kontaktu a získaní súhlasu obete s poskytovaním pomoci;
  • poskytnúť odbornú pomoc podľa udelenej akreditácie (t.j. špecializovanú odbornú pomoc);
  • poskytnúť právnu pomoc podľa § 7 ods. 1 zákona o obetiach;
  • sprostredkovať poskytovanie sociálnych služieb podľa potrieb obete trestného činu domáceho násilia;
  • zabezpečiť spoluprácu a výmenu informácií medzi intervenčnými centrami, subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi  služieb a orgánmi verejnej moci. 
 
 
 

Pre viac informácií a náležitostiach potrebných pre správne vyplnenie žiadosti navštívte stránku: https://justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Pre-subjekty-poskytujuce-pomoc/intervencne-centrum.aspx