Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vláda: Súdom sa má rozšíriť právomoc konať v rodinných veciach

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Slovenský súd by po novom mohol konať aj v prípadoch, keď si to vyžaduje záujem maloletého, ktorý nemá obvyklý pobyt na území SR. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorú v stredu odobrila vláda.

"Toto ustanovenie bude mať uplatnenie najmä v prípade, ak ide o slovenského občana v krajine, s ktorou SR nie je viazaná žiadnou zmluvou, a je to potrebné na ochranu práv a záujmov maloletého," spresnilo Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré je predkladateľom návrhu. Príslušný by mal byť v týchto veciach Okresný súd Trnava. Upraviť by sa mali aj ďalšie procesné náležitosti.
Zmeny sa majú týkať aj postupu pri priamom výkone dôkazu cudzím justičným orgánom. "Ďalej sa dopĺňa úprava o osobnom doručovaní a o prítomnosti zástupcov cudzích orgánov. Upravuje sa tiež doručovanie osobám do zahraničia a zavádza sa fikcia doručenia aj pre prípady, keď sa osobe v zahraničí nepodarilo písomnosť doručiť alebo keď je doručenie písomnosti spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami," spresnilo ministerstvo.
Predkladateľ ozrejmuje, že nariadenia EÚ sú v jej členských štátoch priamo aplikovateľné, bez nutnosti prijatia vnútroštátnej legislatívy. "V záujme zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania citovaných nariadení v podmienkach slovenskej aplikačnej praxe sa javí ako žiaduce a účelné vykonať vybrané vnútroštátne legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia ich bezproblémovú implementáciu v Slovenskej republike," podotkli v predkladacej správe k legislatívnemu návrhu.
Cieľom novelizovanej legislatívy je reagovať na novú európsku právnu úpravu v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného. Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť 1. júla, niektoré jeho časti o mesiac neskôr.