Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Začiatok fungovania Európskej prokuratúry

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

V nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie prevzala Európska prokuratúra plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017. Do právomoci Európskej prokuratúry patria predovšetkým trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ (§261, § 262, §254 Trestného zákona), ak spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu na finančných záujmoch Európskej únie najmenej vo výške 10 000  EUR. V prípadoch spôsobenej alebo hroziacej škody nižšej ako 10 000 EUR Európska prokuratúra môže vykonať svoju právomoc len ak by mal prípad na úrovni EÚ dôsledky, ktoré by vyžadovali vedenie vyšetrovania Európskou prokuratúrou alebo ak by zo spáchania trestného činu boli podozriví úradníci alebo iní zamestnanci Únie.

Európska prokuratúra bude svoju právomoc na území členských štátov vykonávať prostredníctvom európskych delegovaných prokurátorov, ako jej decentralizovanej úrovne. Miesto výkonu funkcie európskych delegovaných prokurátorov je sídlo Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
 

Do právomoci Európskej prokuratúry patria aj podvodné konania na dani z pridanej hodnoty, t.j. trestné činy skrátenia dane, daňového podvodu (§276, §277a Trestného zákona), ak sa uvedené protiprávne konanie týka územia dvoch alebo viacerých členských štátov Európskej únie a spôsobí alebo môže spôsobiť celkovú škodu najmenej 10 000 000 EUR. Trestné činy korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa (§326, §328-336 Trestného zákona), ak boli spáchané spôsobom, ktorý poškodil alebo mohol poškodiť finančné záujmy Európskej únie, taktiež spadajú do právomoci Európskej prokuratúry, rovnako ako trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona) pochádzajúci z uvedených trestných činov.

Trestné činy týkajúce sa účasti v zločineckej organizácii (§296 Trestného zákona), patria do právomoci Európskej prokuratúry, ak trestná činnosť páchaná zločineckou organizáciou predstavuje ktorýkoľvek z vyššie uvedených trestných činov.

Do právomoci Európskej prokuratúry patria aj trestné činy neoddeliteľne spojené s vyššie uvedenými trestnými činmi, ako napr. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 Trestného zákona) alebo subvenčného podvodu (§225 Trestného zákona).

Vzhľadom na uvedené upriamujeme pozornosť na článok 24 odsek 1 citovaného nariadenia, v zmysle ktorého, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a orgány členských štátov bez zbytočného odkladu oznámia Európskej prokuratúre trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Článok 24 odsek 4 nariadenia stanovuje nevyhnutné náležitosti trestného oznámenia, ktoré má obsahovať opis skutočností zakladajúcich podozrenie z trestného činu, predovšetkým miesto, čas, spôsob konania vrátane výšky spôsobnej alebo hroziacej škody, možnú právnu kvalifikáciu, dostupné informácie o podozrivých osobách , poškodených alebo iných dotknutých osobách, ako aj ďalšie relevantné údaje, ktoré sú známe.

Trestné oznámenia o podozreniach, týkajúcich sa uvádzaných trestných činov, v súvislosti s ktorými Európska prokuratúra môže uplatniť svoje právomoci, je potrebné zasielať elektronickým spôsobom prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke Európskej prokuratúry a tiež prostredníctvom webového sídla Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
 

Kontaktné údaje Európskej prokuratúry v SR:

Sídlo: Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok

Adresa na doručovanie písomností: Štúrova 2,  812 85 Bratislava

Telefón: +421 33 20837266

e-mail: podatelna.EPSK@genpro.gov.sk, elektronické doručovanie prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk