Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete v MPK do 18.1.2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona upravuje podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky rozhodne, že sú strategickou investíciou a ich realizácia je vo verejnom záujme.

Návrh zákona ďalej upravuje práva a povinnosti držiteľa osvedčenia o strategickej investícií, pôsobnosť orgánov štátnej správy, ako aj osobitosti povoľovacích a vyvlastňovacích konaní. Pôjde o investície, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Do tejto oblasti budú spadať aj vymedzené úseky dopravnej siete definovanej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ.

Návrhom zákona sa rieši tiež transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1187 o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Návrh zákona možno pripomienkovať do 18.1.2024 v procese LP/2024/10. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.