Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív v MPK do 14. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom návrhu zákona je v prvom rade implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „nariadenie MiCA“).

Nariadenie MiCA je prvým európskym komplexným harmonizovaným rámcom pre trhy s kryptoaktívami, ktorým sa upravuje ponúkanie kryptoaktív verejnosti, stanovujú sa osobitné pravidlá pre kryptoaktíva a súvisiace služby a činnosti. Poskytovatelia služieb súvisiacich s kryptoaktívami budú po novom licencovanými subjektami.

Hoci nariadenie MiCA bude priamo účinné, návrh zákona obsahuje niektoré ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné k harmonizácii slovenského právneho poriadku s týmto nariadením. Je napríklad potrebné ustanoviť orgán dohľadu, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie ustanovených povinností podľa nariadenia MiCA. Týmto príslušným orgánom s potrebnými právomocami bude Národná banka Slovenska, ktorá bude v súlade s nariadením MiCA oprávnená udeľovať povolenie verejne ponúkať tokeny naviazané na aktíva a žiadať o ich prijatie na obchodovanie, udeľovať povolenie poskytovateľom služieb kryptoaktív. Národná banka Slovenska bude tiež oprávnená udeľovať sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia MiCA. Cieľom niektorých ďalších ustanovení návrhu zákona týkajúcich sa napríklad rezervy aktív vydavateľov tokenov naviazaných na aktíva alebo tokenov elektronických peňazí je hladká aplikácia nariadenia MiCA v Slovenskej republike.

Súčasťou návrhu zákona budú aj novely ďalších zákonov súvisiace s implementáciou nariadenia MiCA, ďalej úpravy súvisiace so spresnením transpozície smerníc v oblasti bankovníctva a platobných služieb, ako aj legislatívne úpravy spočívajúce v spresnení niektorých platných ustanovení s cieľom reagovať na poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 14.3.2024 v procese LP/2024/86. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.