Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zákony zjednodušujúce život nezosobášeným párom idú do pripomienkového konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá návrhy dvoch zákonov, ktorých cieľom je priniesť viac právnej istoty do riešenia širokého portfólia životných situácií nezosobášených párov.

Ministerstvo spravodlivosti SR dokončilo paragrafové znenia dvoch samostatných legislatívnych materiálov, ktorých cieľom je zjednodušiť riešenie životných situácií navzájom blízkych osôb, vrátane nezosobášených práv a LGBTQ+ ľudí. Navrhované nástroje prinášajú viac právnej istoty do množstva oblastí ako je vzájomné zastupovanie v bežných veciach, dedenie, zdravotná starostlivosť, pracovné právo, ochrana maloletých a riešenie množstva majetkových otázok.

Ideový zámer nových zákonov predstavilo Ministerstvo spravodlivosti SR 19. januára. Dňa 14. februára 2023, minister spravodlivosti Viliam Karas podpísal predloženie paragrafových znení legislatívnych balíkov do pripomienkového konania. 

„Navrhované zákony prinášajú nové, zjednodušené možnosti úpravy vzťahov navzájom si blízkych ľudí. Úlohou štátu totiž nie je skúmať súkromie ľudí, ale rešpektovať ich autonómiu pri nastavovaní si vzájomných vzťahov. Týmto spôsobom pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu. Východiskom pri tvorbe týchto zákonov bolo priniesť jednoduché a praktické riešenia, a som presvedčený, že toto sa podarilo,“ povedal minister V. Karas.

Konkrétne riešenia sú obsiahnuté v dvoch samostatných legislatívnych materiáloch:

  • Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    • Do právneho poriadku sa navrhuje zaviesť nový druh tzv. fiduciárneho vyhlásenia. Ide o jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách. Konkrétne môže ísť o prejavenie vôle, aby sa dôverník mohol oboznamovať so zdravotným informáciami, či konal v iných bežných veciach. Nový právny inštitút zároveň rieši aj zásadnejšie práve otázky pre prípad smrti. Napríklad pre prípad smrti bude možné určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správcu dedičstva. Rovnako tak bude môcť byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého. Návrh v tejto časti rešpektuje faktické rodinné spolužitia a aj týmto sleduje najlepší záujem dieťaťa. Pre ľudí je zároveň podstatné to, že navrhovaná forma vyhlásenia bude veľmi jednoduchá a presne vymedzená. V praxi môže ísť o krátku návštevu u notára. Zákon pritom umožňuje, aby si dve osoby takéto formy splnomocnenia udelili navzájom. Fiduciárne vyhlásenie je zároveň predpokladom pre riešenie ďalších konkrétnych situácii v pôsobnosti iných rezortov. Súčasťou predkladaného materiálu je napríklad úprava problematiky ošetrovného a výnimky zo zamestnávania partnera v zmysle §2a zákona o nelegálnej práci.
  • Novela zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
    • Novela prináša možnosť zakladať súkromné nadácie a ich nadačné fondy, prostredníctvom ktorých bude možné riešiť širokú paletu majetkových vzťahov v rodinných podnikoch, vrátane spoločných majetkových aktivít blízkych osôb. Zámerom je obnoviť v právnom poriadku osvedčené európske nástroje po vzore trustov/zvereneckých fondov, ktoré umožnia občanom efektívnu správu majetku a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov. Tento nástroj umožní efektívnu správu majetku, vrátane riešenia majetkových otázok nezosobášených párov.