Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie: Bratislavské právnické fórum 2022. Sekcia správneho práva - Vlastník pozemku ako subjekt administratívnoprávnych vzťahov

V rámci osláv 100. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „Právnická fakulta“) sa v dňoch 12. a 13. septembra 2022 uskutočnil v poradí ôsmy ročník Bratislavského právnického fóra. Konferencia, ako je to v tejto pohnutej dobe poznačenej nielen dozvukmi pandémie ochorenia COVID-19 obvyklé, sa konala hybridnou formou, jednak v priestoroch Právnickej fakulty a jednak prostredníctvom platformy Microsoft TEAMS v kyberpriestore.
Ústredná téma plenárneho zasadnutia otvárajúceho konferenciu reflektovala prakticky vždy aktuálne otázky právneho štátu a akademických slobôd. Na plenárnom zasadnutí vystúpili s príspevkami viaceré významné osobnosti slovenskej a českej justičnej, ako aj akademickej obce. Súdiac podľa reakcií na jednotlivé príspevky prezentované v rámci plenárneho zasadnutia najviac zaujali predseda Najvyššieho súdu Českej republiky JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., ktorý sa zameral na úlohu súdnej moci pri naplňovaní a ochrane právneho štátu, a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý sa venoval problematike právneho štátu v kontexte tzv. pamäťových vojen. Na plenárne zasadnutie potom plynule nadväzovalo rokovanie v jednotlivých sekciách.
Rokovanie v sekcii správneho práva venovanej téme Vlastník pozemku ako subjekt administratívnoprávnych vzťahov sa uskutočnilo 13. septembra 2022 v priestoroch IURIDICA. Odbornými garantmi tejto sekcie boli prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., a prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., ktorý na úvod rokovania privítal prítomných a zmienil sa o projekte č. APVV-19-0494 - Efektívne pozemkové úpravy, v rámci ktorého sa predmetná sekcia realizovala.
Ako prvý predniesol svoj príspevok JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D., z Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. V príspevku o oceňovaní pozemku na účely administratívnoprávnych vzťahov sa bližšie zaoberal oceňovaním pozemku z pohľadu daňového, ako aj z pohľadu eventuálnej náhrady majetkovej ujmy. Ďalej priblížil problematiku oceňovania pozemku z pohľadu vyvlastňovacieho zákona, stavebného zákona a zákona o obecnom zriadení, pričom poukázal na viaceré rozdiely vyplývajúce z normatívnej úpravy ustanovenej v týchto právnych predpisoch. Zaujímavou bola informácia, že vyvlastňovací zákon umožňuje vyhotovenie znaleckého posudku, či už zo stran
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).