Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech Slovenskej republiky v prípade Glončáková proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 14. január 2022 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie v prípade Glončáková proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na nemožnosť dosiahnuť výkon rozsudku proti subjektu verejného práva. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú.

V roku 2018 bol Slovenský pozemkový fond rozsudkom zaviazaný zaplatiť sťažovateľke peňažnú sumu spolu s úrokom z omeškania. Keďže odmietol sumu zaplatiť, sťažovateľka podala návrh na vykonanie exekúcie. Pred ESĽP sa podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru sťažovala na nemožnosť dosiahnuť výkon rozsudku. ESĽP akceptoval argumenty vlády. Nemal pochybnosť, že námietka sťažovateľky spadá do sféry článku 6 Dohovoru a že jej pohľadávka predstavuje majetok na účely článku 1 Protokolu č. 1. Poznamenal však, že status žalovaného v súvislosti s exekúciou sa riadi právnou úpravou po novele Exekučného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 9. augusta 2012 a zakazuje exekúciu nehnuteľností a určitého ďalšieho majetku žalovaného, ale v zásade sa netýka hnuteľných vecí. Navyše, v decembri 2020 bola významná časť pohľadávky v exekúcii vymožená a teda exekúcia je možná aj podľa zákona, aj v praxi. ESĽP preto dospel k záveru, že nedošlo k legislatívnemu zásahu do exekučného konania alebo majetku sťažovateľky. Pokiaľ ide o zvyšok pohľadávky, vymáhanie ktorej stále prebieha, poukázal jednak na to, že sťažovateľka sa ani na vnútroštátnej úrovni, ani pred ESĽP nesťažovala na dĺžku exekučného konania a jednak na to, že oneskorené zaplatenie žalovaným podlieha podľa rozsudku úrokom z omeškania. ESĽP preto dospel k záveru, že sťažnosť je zjavne nepodložená.