Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 23. júna 2022 vyhlásil rozsudok v prípade Pjonteková a Petejová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.  

Sťažnosti sa týkali dĺžky občianskoprávneho konania, začatého na návrh sťažovateliek. Sťažovateľky si žalobami podanými v máji 1999 a v apríli 2001 uplatnili na Okresnom súde Bardejov nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia a konania začaté na základe ich žalôb boli spojené do spoločného konania. Toto konanie skončilo v januári 2021, trvalo teda viac ako 21 a pol roka na dvoch stupňoch konania (na Okresnom súde Bardejov a na Krajskom súde v Prešove). Pred podaním sťažnosti na ESĽP sa sťažovateľky obrátili na ústavný súd, ktorý konštatoval porušenie ich práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a priznal im primerané finančné zadosťučinenie vo výške po 7 000 EUR.


ESĽP nepovažoval odškodnenie priznané ústavným súdom za dostatočné na to, aby sťažovateľky už neboli považované za obete porušenia práva. Uviedol, že hoci výška odškodnenia priznaná ústavným súdom nie je zanedbateľná, vzhľadom na celkovú dĺžku konania, skutočnosť, že konanie nebolo osobitne zložité a sťažovateľky k jeho dĺžke neprispeli, nie je v zmysle jeho judikatúry dostatočná. ESĽP rozhodol, že došlo k porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru a sťažovateľkám priznal každej 9 900 EUR na pokrytie akejkoľvek majetkovej škody, nemajetkovej ujmy aj nákladov a výdavkov na konanie.