Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Ministerstvo spravodlivosti SR zjednocuje postup pri určení výživného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Metodika pre výpočet výživného rodičov k deťom je platná od roku 2024 pre odbornú aj laickú verejnosť. Má predovšetkým odporúčací charakter, čo však môže zjednotiť rozhodovania súdov. Túto metodiku pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov ministerstva spravodlivosti, sudcov, členov akademickej obce, zástupcov Generálnej prokuratúry.

V rámci projektu „Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende“ bola vytvorená pracovná skupina, zložená z odborníkov na rodinné právo a to zo sudcov rozhodujúcich v poručenskej agende, odborníkov z akademickej obce, Generálnej prokuratúry SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Tá pripravila Metodiku s cieľom prispieť k zjednotenej aplikačnej praxe súdov a ktorá stanovila základné východiská a spôsob výpočtu výživného na dieťa, tzv. tabuľkové výživné.

Metodika v rámci platnej legislatívy podrobne upravuje postup súdov pri rozhodovaní o vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom a to aj tým plnoletým. Zisťovanie príjmov rodičov, aj tých, ktorí zámerne svoje príjmy zahmlievajú, tzv. potencionalita príjmov, čo patrí, alebo nepatrí medzi oprávnené výdavky a ďalšie skutočnosti, Metodika podrobne rozoberá opierajúc sa o judikatúru a súdnu prax.

Samotná tabuľka pre výpočet výživného (č.l. 49 metodiky) vznikla na základe porovnania rozhodnutí krajských súdov za posledné obdobie, reflektujúc aj metodiky stredoeurópskych krajín, ktoré s tabuľkami pre výpočet výživného pracujú už desaťročia (ČR, Nemecko, Rakúsko)

Tabuľka pozná 5 vekových kategórií detí a to predškolského veku, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, vysokej školy, pričom počet vyživovacích povinností je jedno z dôležitých kritérií.

Metodika má odporúčací charakter, nedá sa použiť vždy. Život prináša rôzne situácie, ktoré bude musieť zohľadniť v danom konaní sudca. Pre dieťa napríklad so špecifickými potrebami pri zdravotnom postihnutí, či zvýšených výdavkoch pri mimoriadnom talente, bude musieť sudca individuálne pristupovať. Ale pre väčšinu detí so štandardnými výdavkami je cestou k rýchlemu a predvídateľnému rozhodnutiu súdu.

Laická verejnosť si zase môže zreálniť svoje očakávania, či už na strane oprávneného alebo povinného rodiča, táto metodika môže prispieť k férovým rodičovským dohodám ohľadne výživného.