Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novelou sa upravuje postup prehliadky priestorov advokátskej kancelárie

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Schválená novela Trestného poriadku má zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Novú legislatívu z dielne nezaradenej poslankyne Kataríny Hatrákovej a poslancov zo Sme rodina schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Právna úprava má ukotviť postup, ktorý umožní izolovanie údajov relevantných pre trestné konanie tak, aby sa vylúčila neprípustná situácia znamenajúca závažný zásah do práv jednotlivcov. Novela má zabrániť tomu, aby sa vykonaním prehliadky a získaním dôverných informácií dôležitých pre prípravu obhajoby klienta zasiahlo do práva na obhajobu a rovnosti zbraní v trestnom konaní.

Nová legislatíva má poskytnúť ochranu tretím osobám, voči ktorým advokát vykonáva svoju profesijnú činnosť nesúvisiacu s prebiehajúcim trestným konaním a prehliadkou. Úprava však podľa slov predkladateľov neumožňuje zneužitie povinnosti mlčanlivosti.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa umožní, aby sa prehliadka advokátskej kancelárie mohla uskutočniť za prítomnosti sudcu pre prípravné konanie, a to aj v prípade, že Slovenská advokátska komora (SAK) bola riadne vyrozumená a orgán vykonávajúci úkon si vyžiadal súčinnosť komory, ale napriek tomu nebol zástupca komory na prehliadke prítomný. "V prípade neudelenia súhlasu zástupcom komory tento môže nahradiť svojím rozhodnutím súd opatrením priamo na mieste alebo v prípade potreby na neverejnom zasadnutí," píše sa v schválenej úprave.

Nová právna úprava hovorí, že pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, a v ktorých sa môžu nachádzať listiny, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, je OČTK povinný vyžiadať si súčinnosť SAK a aj sudcu pre prípravné konanie, ktorý by vo veci rozhodoval.

Legislatíva má byť účinná od 1. mája.