Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciach v MPK do 6. 12. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach.

Cieľom predloženého návrhu zákona je konsolidácia právnej úpravy justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorej účelom je, aby sa sprehľadnilo a zjednodušilo využívanie nástrojov a inštitútov využívaných v právnom styku s cudzinou, a aby sa odstránili nedostatky aplikačnej praxe.

Návrh zákona bol vypracovaný na základe spolupráce Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Nová právna úprava justičnej spolupráce v trestných veciach predstavuje revíziu jednotlivých osobitných zákonov upravujúcich justičnú spoluprácu v trestných veciach v potrebnej miere a doplnenie a prepracovanie piatej časti Trestného poriadku, ktorá sa zrušuje a preberá do návrhu zákona. Podkladom pre túto revíziu bola analýza implementácie práva EÚ, ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná tak, aby boli jej orgány schopné dodržať medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. Nová úprava zohľadňuje aj vývoj judikatúry medzinárodných súdov a v neposlednom rade aj Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Právna úprava justičnej spolupráce v trestných veciach bude mať povahu lex specialis k ustanoveniam zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a k ustanoveniam zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktoré sa budú aplikovať subsidiárne.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 6.12.2023 v procese LP/2023/611. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.