Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

NOVÝ ZÁKON O REGISTRI TRESTOV V II. ČÍTANÍ PARLAMENTU

Kategória: Aktuality Zdroj: Generálna prokuratúra SR

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky pripravilo vládny návrh zákona o registri trestov, ktorý prináša niekoľko významných zmien. Jednou z nich je zavedenie nových typov verejných listín, ktoré majú slúžiť k ochrane detí a mládeže, ako aj k zlepšeniu kvality vybraných povolaní a civilného procesu. Konkrétne ide o výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou, špecializovaný výpis z registra trestov a odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces.

Cieľom návrhu je jasne vymedziť okruhy trestných činov a zjednotiť ich vo vzťahu k jednotlivých typom povolaní, aby sa osobe mohlo trvalo alebo dočasne obmedziť vykonávanie danej aktivity. Zároveň je jeho úlohou aj minimalizovanie počtu subjektov a účelov oprávnených na vyžiadanie odpisu registra trestov. Občania uchádzajúci sa o prácu v súkromnej bezpečnostnej službe už nebudú musieť predkladať odpis registra trestov.

Ďalšou zmenou, ktorú nový zákon prináša, je aplikácia nariadenia o ECRIS-TCN a transpozícia súvisiacich smerníc, ktorých hlavným cieľom je zlepšiť ochranu a bezpečnosť občanov Európskej únie. ECRIS-TCN je rozšírením Európskeho informačného systému registrov trestov, prostredníctvom ktorého sa umožní lepšia výmena informácií o trestných činoch medzi členskými štátmi Európskej únie, a to najmä vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín.

Nový zákon o registri trestov, na ktorom sa významnou mierou podieľali odborníci z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky  schválil výbor pre financie a rozpočet, výbor pre obranu a bezpečnosť ako aj gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh zákona bude prerokovaný na najbližšej májovej schôdzi, pričom účinnosť by mohol nadobudnúť 1. októbra 2023. V časti vydávania nových typov verejných listín sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2026.