Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela katastrálneho zákona - v PK do 8. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na relatívne početné novelizácie v súčasnosti platného katastrálneho zákona bola z legislatívno-technického a vecného hľadiska narušená vnútorná konzistentnosť tohto právneho predpisu. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR navrhuje v rámci novelizácie katastrálneho zákona upraviť nasledovné oblasti:

  • legislatívno-technické nedostatky,
  • upraviť druhy pozemkov,
  • upraviť podmienky podávania elektronických podaní,
  • precizovať právnu úpravu rozhodovania o predmete evidovania v katastri,
  • zjednodušiť návrh na vklad podaný v listinnej podobe,
  • vylúčiť zníženie správneho poplatku za podanie oznámenia o návrhu na vklad,
  • upraviť podmienky zápisu do katastra nehnuteľností v nadväznosti na predpisy upravujúce problematiku medzinárodného dedenia,
  • v súvislosti s novou stavebnou legislatívou upraviť evidovanie hranice zastavaného územia obce v katastri nehnuteľností,
  • upraviť lehoty na uchovávanie spisov na úseku katastra nehnuteľností.

Predmetom právnej úpravy má byť tiež reakcia na zvyšujúcu sa kriminalitu vo vzťahu k zneužívaniu osobných údajov osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri nehnuteľností. V súvislosti s prístupom k údajom katastra prostredníctvom katastrálnych portálov za účelom zabránenia zneužívania údajov katastra, plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov sa zavedie povinná registrácia.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 8.3.2024 v procese PI/2024/44. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.