Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela zákona o Policajnom zbore - v PK do 7. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je:

- Zefektívnenie pátrania po hľadanej osobe a nezvestnej osobe s využitím prevádzkových a lokalizačných údajov, vzhľadom na uvedené je potrebné upraviť výklad pojmov „hľadaná osoba“ a „nezvestná osoba“.

- Zabezpečenie prístupu Policajného zboru do informačného systému verejnej správy, ktorého úprava je obsiahnutá napríklad v § 12 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení  zákona č. 216/2008 Z. z. za účelom automatizovaného vyhľadávania obyvateľov na základe fotografií.

- Rozšírenie oprávnení príslušníka Policajného zboru za účelom ochrany utajovaných skutočností a ochrany strážených objektov o možnosť prikázať každému pred vstupom do priestorov Policajného zboru v mieste na to určenom odovzdať zbraň alebo iný nebezpečný predmet, prostriedky výpočtovej techniky, dátové nosiče a elektronické záznamové a vysielacie zariadenia.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 7.8.2023 v procese PI/2023/222. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.