Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa nový stavebný zákon - v PK do 21. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu stavebného zákona.

Nové stavebné predpisy nahradia v súčasnosti platný a účinný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov aj platný zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe s odloženou účinnosťou od 1. 4. 2025.

Cieľom novej právnej úpravy je vytvoriť právny rámec na skvalitnenie, zjednodušenie a urýchlenie výstavby, zníženie administratívnej náročnosti povoľovacích konaní a nastolenie transparentnosti v tejto oblasti. Úprava smeruje do nasledovných oblastí:

  • úprava Verejnej správy vo výstavbe,
  • úprava procesov povoľovania stavieb.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 21.6.2024 v procese PI/2024/128. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.