Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív - v PK do 8. 1. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „nariadenie MiCA“).

Hoci bude nariadenie MiCA priamo účinné, návrh zákona bude obsahovať niektoré ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné k harmonizácii slovenského právneho poriadku s týmto nariadením. Bude potrebné ustanoviť orgán dohľadu, ktorý bude dohliadať na dodržovanie ustanovených povinností podľa nariadenia MiCA. Týmto orgánom bude Národná banka Slovenska, ktorá bude oprávnená udeľovať sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia MiCA.

Návrh zákona bude upravovať aj implementáciu prechodného ustanovenia čl. 143 ods. 3 prvý pododsek nariadenia MiCA, podľa ktorého osoby, ktoré boli v Slovenskej republike pred 30. decembrom 2024 oprávnené poskytovať služby zmenárne virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnej meny, môžu túto činnosť vykonávať najneskôr do 30. júna 2026 alebo do dňa udelenia povolenia k činnosti poskytovania služieb súvisiacich s kryptoaktívami podľa nariadenia MiCA, ak k udeleniu tohto povolenia došlo pred 1. júlom 2026.

Súčasťou návrhu budú aj novely ďalších zákonov súvisiace s implementáciou nariadenia MiCA, úpravy súvisiace s dosiahnutím plnej transpozície smernice 2013/36/EÚ, ako aj ďalšie úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 8.1.2024 v procese PI/2023/333. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.