Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2019

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 8. júla 2020 vzala na vedomie Správu o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“) za rok 2019. 

V správe sa uvádza, že zo sťažností, ktoré boli oznámené vláde, ESĽP v uplynulom roku rozhodol celkovo 36 prípadov. V merite veci vyhlásil 5 rozsudkov, ktoré sa týkali spolu 7 sťažností. V 7 prípadoch vyhlásil sťažnosti ako celok za neprijateľné. Okrem toho ESĽP vyhlásil 9 rozhodnutí, ktorými vyčiarkol 16 sťažností na základe zmieru dosiahnutého medzi stranami, 4 rozhodnutia, ktorými vyčiarkol 5 sťažností zo zoznamu na základe jednostrannej deklarácie vlády a v 1 prípade rozhodol o vyčiarknutí sťažnosti zo zoznamu svojich prípadov z dôvodu, že sťažovateľ nereagoval na výzvy ESĽP.

Z 5 rozsudkov, ktorými ESĽP v roku 2019 rozhodol o porušení niektorého z článkov Dohovoru zo strany Slovenskej republiky, v 1 rozsudku týkajúcom sa 2 sťažností ESĽP konštatoval porušenie článku 5 Dohovoru (právo na osobnú slobodu a bezpečnosť), v 2 prípadoch rozhodol o porušení článku 6 (právo na spravodlivé súdne konanie), v 1 prípade rozhodol o porušení článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a v 1 rozsudku týkajúcom sa 2 sťažností konštatoval porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku).

V prípadoch 16 sťažností ESĽP 9 rozhodnutiami vzal na vedomie zmier medzi sťažovateľmi a vládou po tom, ako sa uistil, že dosiahnutý zmier je založený na rešpektovaní ľudských práv tak, ako je to definované v Dohovore a jeho protokoloch. Zástupkyňa pristúpila k zmiernemu riešeniu sťažností týkajúcich sa neprimeranej dĺžky konaní predovšetkým v prípadoch, keď ústavný súd za zistené prieťahy v súdnom konaní priznal nedostatočnú výšku finančného zadosťučinenia alebo  v prípadoch, keď ústavný súd sťažnosť odmietol z dôvodov, ktoré ESĽP už v minulosti vo svojej rozhodovacej činnosti opakovane odmietol (napr. že sťažovateľ pred podaním ústavnej sťažnosti nevyčerpal prostriedok nápravy v podobe sťažnosti na prieťahy v konaní predsedovi dotknutého súdu) alebo neposúdil celkovú dĺžku konania prebiehajúceho na viacerých stupňoch alebo pred viacerými orgánmi, resp. neposúdil dĺžku konania v rozsahu umožnenom formuláciou ústavnej sťažnosti.

Okrem toho ESĽP 4 rozhodnutiami vyčiarkol 5 sťažností na základe jednostrannej deklarácie vlády. Ide o prípady, v ktorých je dotknutá vláda pripravená uzavrieť zmier za podmienok navrhnutých ESĽP, avšak sťažovateľ s uzavretím zmieru nesúhlasí. Za predpokladu, že vláda jednostranne deklaruje, že uznáva porušenie práv sťažovateľa a je pripravená zaplatiť mu spravodlivé zadosťučinenie, ESĽP môže, ak je presvedčený, že dodržiavanie ľudských práv zaručených Dohovorom a jeho protokolmi nevyžaduje, aby sa pokračovalo v posudzovaní predmetnej sťažnosti, vziať na vedomie podmienky deklarácie dotknutej vlády a formu zabezpečenia dodržania v nej uvedených záväzkov a rozhodnúť o vyčiarknutí sťažnosti zo zoznamu svojich prípadov. 

V 1 prípade rozhodol o vyčiarknutí sťažnosti po tom, ako sa k notifikovanej sťažnosti vyjadrila vláda, a to z dôvodu, že sťažovateľ nereagoval na výzvy ESĽP, z čoho ESĽP vyvodil, že nemá záujem na ďalšom prerokovaní svojej sťažnosti. 

V ďalších 7 prípadoch ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky rozhodnutím o neprijateľnosti sťažnosti po tom, ako sa k notifikovanej sťažnosti vyjadrila vláda a sťažovateľ.

V roku 2019 bolo vláde notifikovaných 55 nových sťažností, teda ich počet oproti roku 2018 (33 sťažností) sa zvýšil. 

Čo sa týka výkonu rozsudkov a rozhodnutí ESĽP, v roku 2019 Výbor ministrov Rady Európy ukončil dohľad nad výkonom 19 rozsudkov a rozhodnutí proti Slovenskej republike vydaním záverečných rezolúcií, ktorými bolo ukončené sledovanie týchto prípadov. 

Pokiaľ ide o problémy, ktoré ESĽP v rozsudkoch vyhlásených v roku 2019 identifikoval, správa poukazuje najmä na rozsudok Adamčo a ďalší proti Slovenskej republike z 2. novembra 2019, v ktorom ESĽP rozhodol o porušení práva na spravodlivé konanie zaručeného článkom 6 Dohovoru a rozsudok M. M. B. proti Slovenskej republike z 26. novembra 2019, ktorý sa týkal porušenia práva na rešpektovanie súkromného života zaručeného článkom 8 Dohovoru. 

Správa tiež poukazuje na rozsudok veľkej komory ESĽP v prípade Strand Lobben a ďalší proti Nórsku z 10. septembra 2019, v ktorom Slovenská republika intervenovala ako tretia strana, ako aj ďalšie prípady proti Nórsku, týkajúce sa odobratia detí zo starostlivosti rodičov orgánmi starostlivosti o deti a mládež, v ktorých Slovenská republika intervenovala ako tretia strana alebo požiadala o povolenie intervenovať. 

 

Úplné znenie Správy o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2019 bude zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Zastupovanie-SR/Zastupca-SR-pred-ESLP/Spravy-zastupcu-pred-ESLP.aspx.