Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Úrad pre správu zaisteného majetku začína svoju činnosť

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

S príchodom augusta začína oficiálne fungovať nový Úrad pre správu zaisteného majetku. Jeho zriadenie vychádza z rozsiahleho zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý ministerka spravodlivosti Mária Kolíková presadila minulý rok. Úrad je  veľmi dôležitou inštitúciou pre sfunkčnenie a zefektívnenie zaisťovania majetku, ktorý napríklad  pochádza z trestnej činnosti, alebo je určený na jej páchanie.

Úrad pre správu zaisteného majetku je rozpočtovou organizáciou ministerstva spravodlivosti. Správu zaisteného majetku doteraz vykonávali orgány činné v trestnom konaní. Tento model sme považovali za nevyhovujúci, keďže orgány činné v trestnom konaní majú primárne riešiť odhaľovanie a stíhanie trestnej činnosti a nie starať sa o zaistený majetok. Preto ministerka spravodlivosti Mária Kolíková presadila zriadenie nového úradu, ktorý od 1. augusta preberá túto úlohu.
Pri špecifickom type majetku (napr. zbrane, strelivo, rádioaktívne materiály, drogy a pod.) budú správu tohto majetku vykonávať osobitné orgány (polícia, JAVYS a pod.). Ak možnosti novozriadeného úradu nebudú na správu majetku postačovať, bude môcť poveriť správou aj iné subjekty. Rovnaké oprávnenie majú už aj dnes orgány činné v trestnom konaní alebo súd.
„Rozsah majetku, ktorý môže úrad spravovať je veľmi široký. Môžeme spravovať hnuteľné veci, nehnuteľné veci, môžeme spravovať majetkové práva, môžeme spravovať iné majetkové hodnoty. Ten výber je veľmi široký. Už len v oblasti hnuteľných vecí môžeme spravovať majetok ako osobné či nákladné autá, cennosti, zbierky, môže to byť elektronika, počítače, čokoľvek. Samozrejme, úrad môže takýto majetok aj predať, pričom zákon stanovuje presné možnosti, za kých je možné takýto majetok predať,“ ozrejmuje riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku, Ján Kmeť.
Keďže preferujeme zachovať hodnotu zaisteného majetku aj za cenu zmeny povahy tohto majetku, zaistený majetok bude možné predať aj bez súhlasu vlastníka, ak ide o veci podliehajúce rýchlej skaze, rýchlo strácajúce na hodnote, alebo veci, so správou ktorých sú spojené neprimerané náklady a pod. Ide napríklad o predaj automobilov zabavených v rámci odhaľovania trestnej činnosti.
„Hovoríme o dražbe. Predaj musí byť transparentný a musí byť z neho maximálny výťažok. Právomoci a hlavne zodpovednosť úradu pre správu zaisteného majetku sú dané tým, že sa musí starať o majetok tak, aby nestrácal na hodnote a pokiaľ je to možné, aby naopak na hodnote narástol. To znamená, že pokiaľ sú tam možné napríklad nejaké výnosy z takéhoto majetku, tak úrad to musí zabezpečiť. Čiže hlavnou úlohou úradu je zabezpečiť, aby sa majetok nezmenšil, aby nestratil na hodnote,“ dopĺňa riaditeľ úradu, Ján Kmeť.
S
polu so začiatkom fungovania novej inštitúcie je spojený aj výber zamestnancov. V súčasnosti naďalej obsadzujeme voľné miesta, pričom výberové konania budú pokračovať aj po oficiálnom začiatku fungovania (po 1. 8. 2021).
„Rovnako sa pripravujeme na správu zaisteného majetku po organizačnej a materiálnej stránke, prebiehajú obstarávania na tovary a služby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti úradu. Rokujeme tiež o spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi a realizujeme verejné obstarávania na výber externých správcov majetku. Na základe týchto rokovaní je už úrad pripravený umiestniť zaistený majetok a spravovať ho,“ dodáva riaditeľ úradu Ján Kmeť s tým, že vo všetkých týchto činnostiach plánujú pokračovať aj v auguste.
Úrad má v pláne navštíviť aj partnerský Úrad pre zaistené aktíva v Českej republike a získať poznatky a skúsenosti z viacročnej práce tamojšieho úradu.