Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vláda: Disciplinárny poriadok NSS SR by mohol byť účinný od 1. decembra

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) – Disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR by mohol byť účinný od 1. decembra. Vyplýva to z návrhu zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR, ktorý v stredu schválila vláda. Zákon ešte musí odobriť parlament.

Pôvodný zámer zákonodarcu zveriť disciplinárnu právomoc jednotlivým právnickým stavom tak, aby tieto stavy mohli autonómne regulovať správanie svojich členov, sa v aplikačnej praxi neosvedčil a vykazoval v mnohých prípadoch nefunkčnosť či nedostatočnú pružnosť,“ uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré predložilo tento návrh.
Cieľom je „odstránenie súčasného neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní“. Schválený návrh obsahuje zjednotenie výlučne procesnoprávnej úpravy disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred NSS SR. Hmotnoprávna úprava má zostať naďalej súčasťou statusových zákonov.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v stredu uviedla, že by bola najradšej, keby bol nový disciplinárny poriadok účinný už od 1. augusta, keď NSS SR začal mať kompetenciu vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť. „Nechcela som nijakým spôsobom ukrátiť proces, ktorý súvisel s vyjasnením si tohto procesu so Súdnou radou, prokurátormi, exekútormi alebo notármi. Rovnako do toho boli zapojení aj advokáti, ktorých sa v zásade zatiaľ tento navrhovaný právny stav nedotkne,“ povedala novinárom.
Tvrdí, že od augusta je oprávnený prijímať disciplinárne návrhy voči sudcom a prokurátorom jedine NSS SR. „V momente, keď bude účinný disciplinárny súdny poriadok, tak sa o týchto veciach rozhodne,“ dodala.
MS SR upozorňuje, že cieľom návrhu nie je prejavenie nedôvery voči jednotlivým právnickým stavom. „Práve naopak, predložený návrh zákona predpokladá úzku kooperáciu medzi Najvyšším správnym súdom a orgánmi, ktoré reprezentujú jednotlivé právnické stavy. Dotknuté stavovské organizácie budú disponovať návrhovým oprávnením, s využitím ktorého budú navrhovať svojich zástupcov ako nezávislých prísediacich do disciplinárnych senátov,“ dodali.
Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského prostredia. „Buď prokurátori, súdni exekútori alebo notári, podľa toho, kto je disciplinárne obvineným,“ spresnili s tým, že disciplinárne konanie pred NSS SR je koncipované ako návrhové konanie a je nastavené ako jednostupňové. „Pričom odvolanie bude prípustné len proti disciplinárnemu rozhodnutiu, ktorým sa ukladá najprísnejšia sankcia spočívajúca v odvolaní z funkcie,“ doplnili. Súčasne sa pripúšťa obnova konania.
Predsedov disciplinárnych senátov, sudcov disciplinárnych senátov a ich zastupovanie by mal určiť na obdobie troch rokov predseda NSS SR. "Zloženie všetkých disciplinárnych senátov sa musí po uplynutí troch rokov zásadným spôsobom obmeniť," spresnil Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR. Návrh nového disciplinárneho súdneho poriadku tiež stanovuje pre disciplinárny senát spravidla trojmesačnú alebo za splnenia zákonných podmienok šesťmesačnú lehotu na vydanie disciplinárneho rozhodnutia.
Právna úprava má poskytovať záruky potrebné na to, aby bolo právo na spravodlivý proces riadne dodržané počas celého disciplinárneho konania. „Uvedené je potrebné vnímať aj v kontexte pomerne nedávnej minulosti, keď vysokí predstavitelia justície prostredníctvom zneužívania disciplinárnych konaní perzekvovali nepohodlných sudcov,“ spresnili.
Ministerstvo upozorňuje, že časť otázok procesného charakteru vo vzťahu k disciplinárnej zodpovednosti súdnych exekútorov a notárov je v súčasnosti riešená v interných predpisoch komôr. „Od tohto konceptu sa upúšťa, čo vo výsledku povedie k tomu, že časť právnej úpravy pôvodne obsiahnutá v interných predpisoch bude povýšená na úroveň zákonnej úpravy tak, ako je to v prípade sudcov a prokurátorov,“ podotkli.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. decembra s výnimkou ustanovení, ktoré upravujú kreovanie databáz prísediacich sudcov disciplinárnych senátov. U nich sa navrhuje účinnosť od 15. novembra, „a to z dôvodu, aby sa mohol proces ustanovenia prísediacich sudcov spustiť čo najskôr“.