Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vyhláška k zákonu o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov v MPK do 29. 5. 2023

Kategória: Aktuality

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh vyhlášky bol vypracovaný v nadväznosti na prijatie zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Cieľom návrhu vyhlášky je v súlade s ustanoveniami zákona upraviť vzory tlačív na podávanie žalobného zámeru, prihlášky k žalobnému zámeru, odvolania súhlasu s účasťou na žalobnom zámere, výšku úhrady za podanie prihlášky spotrebiteľa k žalobnému zámeru a výšku úhrady za odvolanie súhlasu prihláseného spotrebiteľa.

Návrh vyhlášky možno pripomienkovať do 29.5.2023 v procese LP/2023/274. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.